GENEALOGIE VAN DER VEER


 


     
I. Joris Joukes, bij huwelijk afkomstig van Tzum, trouwt Tzum 22-05-1721 Trijntje Minnes, geboren 11-1703 en gedoopt Tzum 02-11-1703, dochter van Minne Heeres en Trijnje Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1721 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 mei 1721
Man:          Jores Joukes, Tzum
Vrouw:       Trijntje Minnes, Tzum

Quotisatiekohieren 1749 - Franekeradeel, fol. 4
Joris Joukes, Franekeradeel - Plaats: Tjum
Omschrijving: gemene boer /  Gezin volw: 4 en kind: 2
Aanslag: 40-10-0  /   Verhoging: - /  Vermogen: -

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jouke, gedoopt Tzum 27-02-1724   volgt II.A
  b. Minne, geboren 25-12-1726 en gedoopt Tzum 29-12-1726   volgt II.B
  c. Jan, geboren Tzum 25-11-1729 en gedoopt Tzum 27-12-1729   volgt II.C
  d. Herre, geboren 08-02-1732 en gedoopt Tzum 08-02-1732
  e. Trijntje Joris, geboren Tzum 01-12-1741 en gedoopt aldaar 03-12-1741, overledem 09-1780, trouwt Tzum 4-11-1764 Jan Arjens
  f. Jakob, geboren 11-04-1747 en gedoopt Tzum 16-04-1747   volgt II.D
     
II.A Jouke Joris, gedoopt Tzum 27-02-1724, trouwt Tzum 16-06-1748 Baartje Rinnerts, geboren 04-1729 en gedoopt Tzum 26-05-1729, dochter van Rinnert Wybes en Klaaske Cornelis

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1748 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 juni 1748
Man:          Jouke Joris, Arum
Vrouw:       Baartje Rinnerts, Tzum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joris, gedoopt Tzum 06-09-1750
  b. Rinnert, gedoopt Tzum 03-09-1752
  c. Klaaske Joukes, gedoopt Tzum 04-08-1754, trouwt Tzum 22-12-1782 Tjerk Lolles, bij huwelijk afkomstig van Tzum, weduwnaar, de tweede proclamatie met consent van het nedergerecht Franekeradeel
  d. Trijntje, gedoopt Tzum 19-03-1758, jong overleden
  e. Trijntje, gedoopt Tzum 09-03-1760
  f. Gerben, gedoopt Tzum 31-10-1762
  g. Gerben, gedoopt Tzum 16-05-1765
  h. Neeltje, gedoopt Tzum 20-03-1768
  i. Jan, gedoopt Tzum 12-03-1769
  j. Pietje, geboren 21-07-1772 en gedoopt Tzum 06-09-1772
II.B Minne Joris, geboren 25-12-1726 en gedoopt Tzum 29-12-1726, trouwt Tzum 21-04-1752 Hanna Paulus, gedoopt 20-01-1730 Oosterend-Hennaard, dochter van Paulus Jans van der Veer en Rinske Idses

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1754 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 april 1754
Man:          Minne Joris, Tzum
Vrouw:       Hanna Paulus, Tzum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joris Minnes van der Veer, geboren Tzum 12-05-1755 en gedoopt aldaar 05-1755   volgt III.A
  b. Rinske Minnes, geboren Tzum 09-1756 en gedoopt aldaar 09-1756, jong overleden
  c. Paulus Minnes van der Veer, geboren Tzum 09-1757 en gedoopt aldaar 02-10-1757   volgt III.B
  d. Heere, geboren Tzum 18-02-1759 en gedoopt aldaar 25-02-1759
  e. Rinske Minnes van der Veer, geboren Tzum 13-09-1760 en gedoopt aldaar 21-09-1760   volgt III.C
     
II.C Jan Joris, geboren Tzum 25-11-1729 en gedoopt Tzum 27-12-1729, trouwt Tzum 27-03-1774 Trijntje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1774 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 maart 1774
Man:          Jan Joris, Tzum
Vrouw:       Trijntje Klazes, Tzum

     
II.D Jakob Joris, timmermansgezel, geboren 11-04-1747 en gedoopt Tzum 16-04-1747, trouwt Tzum 31-10-1784 Sipkje Johannes, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1784 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 oktober 1784
Man:          Jacob Jooris, Tzum
Vrouw:       Sipkje Johannes, Tzum
NB: hij is timmermansgezel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maaike, geboren 05-12-1788 en gedoopt Tzum 11-01-1789
     
III.A Joris Minnes van der Veer, turfdrager, geboren Tzum 12-05-1755 en gedoopt aldaar 05-1755, overleden mairie Tzum 23-09-1814, gehuwd, trouwt Tzum 06-02-1780 Trijntie Sjoerds, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1780 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 6 februari 1780
Man:          Jooris Minnes, Tzum
Vrouw:       Trijntie Sjoerds, Tzum

Familienamen 1811 - Mairie Tzum, fol. 8
Veer, Joris Minnes van der, turfdrager, Tzum
k. Sytske 23, Hanna 20

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hanna, geboren 22-12-1780 en gedoopt Tzum 07-01-1781, jong overleden
  b. Sjoerd, geboren 02-08-1783 en gedoopt Tzum 17-08-1783, jong overleden
  c. Hanna, geboren 26-06-1787 en gedoopt Tzum 15-07-1787, jong overleden
  d. Sytske Joris van der Veer, geboren 19-08-1788 en gedoopt Tzum 31-08-1788, overleden mairie Tzum 08-01-1815
  e. Hanna Joris van der Veer, geboren 06-12-1791 en gedoopt Tzum 19-12-1791, trouwt mairie Tzum 10-11-1814 Pier Sydzes Rodenhuis, geboren Baard 1784, dochter van Syds Piers Rodenhuis en Dieuwke Jetzes
     
III.B Paulus Minnes van der Veer, geboren Tzum 09-1757 en gedoopt aldaar 02-10-1757, overleden Franekeradeel 28-04-1831, weduwnaar, trouwt Geeltje Wybes, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1780 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 oktober 1780
Man:          Paulus Minnes
Vrouw:       Geeltje Wijbes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe Paulus van der Veer, geboren Midlum ca. 1791   volgt IV
  b Hanna Paulus van der Veer, geboren Tzum ca. 1793, trouwt Hennaarderadeel 19-06-1830 Paulus Cornelis Poort, geboren Achlum ca. 1802, zoon van Cornelis Jelles en Uilkjen Paulus
     
III.C Heere (Herre - Hette) Minnes van der Veer, mr. kleermaker, geboren Tzum 18-02-1759 en gedoopt aldaar 25-02-1759, overleden mairie Tzum 26-04-1812, gehuwd, trouwt Tzum 18-12-1785 Jetske Lieuwes, bij huwelijk afkomstig van Tzum

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1785 - DTB nr:     286, 1647 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 december 1785
Man:          Heere Minnes, Tzum
Vrouw:       Jetske Lieuwes, Tzum

Familienamen 1811 - Mairie Tzum, fol. 3v
Veer, Herre Minnes van der, mr. kleermaker, Tzum
- merk gezet door Jetske Lieuwes p.o. Herre Minnes 

     
IV. Wybe Paulus van der Veer, geboren Midlum ca. 1791, overleden Hennaarderadeel 20-07-1875, gehuwd, trouwt (1) mairie Dronrijp 26-05-1816 Jetske Sipkes Mantjes, geboren Tzummarum 12-12-1791 en gedoopt aldaar 08-01-1792, overleden Hennaarderadeel 15-03-1835, dochter van Sipke Ages Mantjes en Ynske Sytzes, trouwt (2) Hennaarderadeel 17-12-1836 Jetske Harmens de Haan, geboren Huizum 06-12-1794, dochter van Harmen Oeges de Haan en Berber Douwes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Paulus Wybes van der Veer, geboren Tzum 08-03-1817   volgt V.A
  b. Ynskje Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 01-01-1819, overleden aldaar 20-09-1819
  c. Ynske Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 03-03-1820, trouwt (1) Franekeradeel 18-04-1844 Wynzen Hommes Bruinsma, oud 29 jaar, geboren Tzum ca. 1814, zoon van Homme Wynzens Bruinsma en Sytske Pieters Miedema, trouwt (2) Franekeradeel 25-03-1848 Pier Watzes Hibma, geboren Tzum ca. 1812, zoon van Watze Piers Hibma en Uilkje Jans Bouma
  d. Giltje Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 24-03-1821, overleden Franeker 18-11-1859, gehuwd, trouwt Franeker 18-05-1845 Auke Jans Beintema,
  e. Sipkjen Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 22-03-1824, overleden Barradeel 18-11-1859, gehuwd, trouwt Barradeel 11-05-1844 Hette Theunis Miersma,
  d. Hanna Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 23-04-1825, trouwt Franekeradeel 30-12-1854 Feike Taekes Greydanus, oud 39 jaar, geboren Hidaard, zoon van Taeke Sybes Greydanus en Wybrig Foekes Bijlsma
  g. Sipke Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 14-11-1826, overleden aldaar 17-12-1826
  h. Sipke Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 28-03-1828   volgt V.B
  i. Albert Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 31-08-1829   volgt V.C
  j. Sytze Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 21-12-1830, overleden aldaar 06-04-1831
  k. Sytske Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 04-03-1833, trouwt Joost Theunis Miersma,
     
V.A Paulus Wybes van der Veer, geboren Tzum 08-03-1817, overleden 21 november 1858, gehuwd, trouwt (1) Franekeradeel 28-04-1836 Aukje Hommes Bruinsma, oud 23 jaar, geboren Tzum 02-04-1813, overleden Franeker 03-10-1856, dochter van Homme Wynsens Bruinsma en Sytske Pieters Miedema, trouwt (2) Menaldumadeel 25-09-1858 Geertje Hendriks Dijkstra, weduwe van Pieter Douwes Stienstra, geboren mairie Marssum 13-05-1815, overleden Menaldumadeel 13-12-1866, dochter van Hendrik Sjoerds Dijkstra en Wypkjen Jans van Hoek

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Homme van der Veer, geboren Franekeradeel 12-01-1840
  b. Jetske van der Veer, geboren Franekeradeel 18-08-1841, gekomen van Noord Amerika 14-07-1906 - vertrokken naar Besseburen (Menaldum)
  c. Sytske van der Veer, geboren Franekeradeel 13-10-1843
  d. Wypkje van der Veer, geboren Franekeradeel 14-09-1845
  e. Wypkje van der Veer, geboren Franekeradeel 22-04-1847
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (dochter); Menaldumadeel 02-12-1863
     
V.B Sipke Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 28-03-1828, trouwt Menaldumadeel 23-06-1859 Trijntje Annes Noteboom, geboren Engelum 09-06-1836, overleden Menaldumadeel 08-04-1920, weduwe, dochter van Anne Andries Noteboom en Pietje Jacobs Hemrica

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pietje van der Veer, geboren Menaldumadeel 04-02-1860, overleden aldaar 10-02-1864
  b. Wybe van der Veer, geboren Menaldumadeel 27-11-1861
  c. Jetske van der Veer, geboren Menaldumadeel 23-11-1863
  d. Pietje van der Veer, geboren Menaldumadeel 01-09-1865, Vertrokken naar Noord Amerika 01-04-1899
  e. Anna van der Veer, geboren Menaldumadeel 15-03-1867
  f. Paulus van der Veer, geboren Menaldumadeel 29-05-1870, overleden aldaar 18-06-1871
  g. Ynskje van der Veer, geboren Beetgum 24-09-1871, trouwt Menaldumadeel 19-03-1903 Jakle Reitsma, geboren Bozum ca. 1872, zoon van Sytse Jakles Reitsma en Durkje Jans Bayema
  h. Paulus van der Veer, geboren Beetgum 17-04-1873, trouwt Menaldumadeel 29-09-1921 Johanna Tjepkema, oud 26 jaar, geboren Sint Annaparochie ca. 1895, dochter van Sytze Tjepkema en Grietje Boonstra
  i. Jacob van der Veer, geboren Menaldumadeel 05-04-1875
  j. Johanna van der Veer, geboren Menaldumadeel 22-01-1879, overleden aldaar 15-02-1879
     
V.C Albert Wybes van der Veer, geboren Welsrijp 31-08-1829, trouwt Hennaarderadeel 17-05-1856 Klaaske Franses Tinga, geboren Baard 31-08-1834, dochter van Frans Johannes Tinga en Jeltje Sjoerds van der Meulen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe van der Veer, geboren Hennaarderadeel 03-03-1857
  b. Jeltje van der Veer, geboren Hennaarderadeel 29-11-1858
  c. Wybe van der Veer, geboren Hennaarderadeel 18-04-1862
  d. Johannes van der Veer, geboren Hennaarderadeel 05-09-1863
     

vernieuwd:  06-jun-2006 17:36


GenWar2002

    

disclaimer