GENEALOGIE SIKKEMA


 


     
I. Sicke Jurjens, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum, trouwt Sexbierum 30-03-1690 Dieuke Rinties, bij huwelijk afkomstig van Sexbierum

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1690 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 30 maart 1690, Sexbierum
Man:             Sicke Jurjens, Sexbierum
Vrouw:          Dieuke Rinties, Sexbierum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bauke, gedooopt Sexbierum 23-11-1690
  b. Rintie, gedoopt Sexbierum 28-01-1694   volgt II
  c. Jurien, gedoopt Sexbierum 01-09-1697
  d. Jurien, gedoopt Sexbierum 22-11-1698
  e. Baukie, gedoopt Sexbierum 04-02-1700
     
II. Rintie Sickes, gedoopt Sexbierum 28-01-1694, derde proclamatie van Sexbierum 05-03-1724 en trouwt aldaar 1724 Tietske Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Sexbierum, 1724 - DTB nr:    107, 1619 - 1811
Vermelding:    Derde proclamatie van 5 maart 1724, Sexbierum
Man:             Rintie Sickes
Vrouw:          Tietske Jans
NB:               Getrouwd in Sexbierum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sikke Rintjes, gedoopt Sexbierum 03-12-1724   volgt III
  b. Jan Rintjes, gedooopt Sexbierum 24-03-1726
     
III. Sikke Rintjes, kooltjer - hofker, bij huwelijk afkomstig van Minnertsga, gedoopt Sexbierum 03-12-1724, overleden Minnertsga 1786, trouwt Minnertsga 17-04-1757 Trijntje Dirks, bij huwelijk afkomstig van Minnertsga, overleden Minnertsga 1787

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1757 - DTB nr:    99, 1655 - 1771
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 april 1757, Minnertsga
Man:             Sikke Rintjes, Minnertsga
Vrouw:          Trijntje Dirks, Minnertsga

uit dit huwelijk:
 

  a. Rintje Sikkes, gedoopt Minnertsga 04-01-1761   volgt IV.A
  b. Dirk Sikkes, gedoopt Minnertsga 18-12-1763   volgt IV.B
  c. Jan Sikkes, gedoopt Minnertsga 09-02-1766
  d. Tjitske Sikkes, gedoopt Minnertsga 08-11-1767
  e. Baukje Sikkes, gedoopt Minnertsga 06-08-1769
  f. Reinder Sikkes, gedoopt Minnertsga 02-06-1771
  g. Dieuke Sikkes, geboren Minnertsga 11-11-1773 en gedoopt aldaar 05-12-1773
  h. Klaaske Sikkes, geboren Minnertsga 26-05-1776 en gedoopt aldaar 07-06-1776
  i. Eibert Sikkes, geboren Minnertsga 03-05-1779 en gedoopt aldaar 30-05-1779
     
IV.A Rintje Sikkes Sikkema, gedoopt Minnertsga 04-01-1761 , overleden Barradeel 14-09-1825, weduwnaar, trouwt (1) N.N, trouwt (2) Swaantje Baukes

In 1795 was het zover dat de patriotten de macht kregen, op 17 februari 1795 werd dat in Minnertsgea feestelijk en uitbundig gevierd. Nadat op 16 februari op de grietenij_rechtkamer te Oosterbierum de oude regeringsleden waren afgezet, kwam op 17 februari het vrijcorps te Minnertsga in de wapenen op het plein van de state van ‘burger’ Bartele Douma van Sixma, op het eind van de Tilledyk.
Daar stonden toen ook zo’n negentig meisjes klaar, gekleed in het wit met nationale driekleurige linten om. Verschillende steden en dorpen hadden al een zgn. vrijheidsboom geplant en Minnertsgea wou niet achter blijven. Daarom lag ook hier de vrijheidsboom klaar om geplant te worden.
Zestien sterke jonge kerels namen de boom tussen zich in en marcheerden in een grote stoet richting dorp. Voorop een detachement gewapende burgers, gevolgd door verscheidene muzikanten met trom, violen en fluiten, daar achter de negentig jonge dames twee aan twee. Een tweede detachement gewapende burgers sloot de stoet.
De tocht ging over de Tilledyk via de Tsjillen waar de stoet halt hield voor de herberg ‘De Roscam’ van Jacob Cornelis Veldhuijs en toen over het bruggetje naar ‘tot het midden in de buren’  alwaar reeds het gat gegraven was.
Toen de boom geplant was werd door Rintje Sikkes in de vrijheidsboom een vuursteen-geweer en een degen op gehangen onder een hoed, welke met een nationaal driekleurig lint versierd was.
Dan is het vervolgens de bakker Ale Ales van de Tsjillen die een toespraak houd tot de gewapende burgers en verdere omstanders gedaan, waarop een gulle eenvoudige vrolijkheid volgde, van zingen en dansen om de vrijheidsboom.

Rintje Sikkes, die later als familienaam Sikkema aannam, is twee keer getrouwd geweest, Hij heeft bij zijn eerste vrouw ook zijn enigst kind gekregen. Toen hij zijn plechtige verrichtingen deed bij de vrijheidsboom was hij 34 jaar. Rintje had wat tuinderij en zijn vrouw Swaantje Baukes had een winkeltje waar zij o.a.. schoonmaakmiddelen, kruidenierwaren en drank verkocht.   
 
Bron: Minnertsgea -
De vrijheidsboom van 1795

Familienamen 1811 - Mairie Minnertsga, fol. 5v
Sikkema, Rintje Sikkes, Minnertsga
k. Trijntje 20

kinderen uit 1e huwelijk: 
 

  a. Trijntje Rintjes Sikkema, geboren Minnertsga ca. 1791, overleden Barradeel 23-08-1825, trouwt Barradeel 13-09-1820 Rinze Johannes de Valk, geboren ca. 1794, overleden Barradeel 11-06-1848
     
IV.B

Dirk Sikkes Sikkema, arbeider te Dongjum, gedoopt Minnertsga 18-12-1763, overleden Ried 13-06-1813, trouwt Trijntje Jans, geboren ca. 1768, overleden Franeker 16-05-1813

Aangenomen familienaam 1811 - Mairie Tzum, fol. 39
Sikkema, Dirk Sikkes, arbeider, Dongjum
kinderen: Trijntje 23, Antje 19, Jan 16, Klaaske 14, Saakje 10

kinderen uit dit huwelijk: 
 

  a. Trijntje Dirks Sikkema, geboren Rie 11-04-1788 en gedoopt aldaar 04-05-1788, trouwt Wonseradeel (Mairie Witmarsum) 14-08-1813 Sjoerd Hessels van Zon, geboren ca. 1778, overleden Wonseradeel 01-03-1829
  b. Antje, geboren Rie 15-07-1789 en gedoopt aldaar 09-08-1789, jong overleden
  c. Antje Dirks Sikkema, geboren Rie 31-12-1792 en gedoopt aldaar 03-02-1793, trouwt Menaldumadeel (Mairie Berlikum) 14-08-1815 Anne Renderts Poelstra, geboren ca. 1796, overleden Menaldumadeel 30-04-1844
  d. Jan Dirks Sikkema, geboren Rie 20-09-1795 en gedoopt aldaar 25-10-1795   volgt V
  e. Klaaske Dirks Sikkema, geboren Rie 13-09-1798 en gedoopt aldaar 07-10-1798, overleden Beetgum 23-05-1866, trouwt Menaldumadeel 05-07-1818 Jacob Klazes Bouma, geboren Beetgum 12-04-1798, en gedoopt aldaar 06-05-1798, overleden Menaldumadeel 19-05-1866, zoon van Klaaske Rienks Bouma en Lysbert Jacobs
  f. Saakje Dirks Sikkema, geboren Beetgum 18-07-1801 en gedoopt aldaar 16-08-1801, overleden Baarderadeel 03-07-1874, trouwt Baarderadeel 03-12-1831 Lolke Jacobs Hoitinga, oud 39 jaar, geboren Winmsum ca. 1792, overleden Baarderadeel 29-03-1855, zoon van Jacob Lolkes Hoitinga en Antje Dirks Hoitinga
     
V. Jan Dirks Sikkema, boer te Wynaldum in 1824, geboren Ried 20-09-1795, overleden Barradeel 06-08-1834, trouwt (1) Barradeel 20 juni 1821 met Pietrikje Klases Frietema, geboren Wynaldum ca. 1789, overleden Wynaldum 03-04-1822, dochter van Klaas Eeuwes Frietema en Antje Folkerts, trouwt (2) Barradeel 14-08-1824 Jantje Abrahams Boonstra, dienstmeid in 1824, geboren Sexbierum 04-08-1802, overleden Wynaldum 05-02-1860, dochter van Abraham Gerrits Boonstra en Trijntje Gerrits Boonstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas Sikkema, geboren Barradeel 18-03-1822, overleden aldaar 20-07-1822
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Trijntje Jans Sikkema, geboren Barradeel 23-09-1824, overleden aldaar 14-05-1875, trouwt Barradeel 02-08-1845 Klaas Ates Faber, geboren Barradeel 02-10-1823, overleden aldaar 14-04-1872, zoon van Ate Taedses Faber en Lysbet Ruurds Bangma
  c. Dirk Jans Sikkema, geboren Barradeel 31-10-1826   volgt VI.A
  d. Antje Jans Sikkema, geboren Barradeel 11-05-1828, overleden aldaar 22-07-1828  
  e. Klaas Jans Sikkema, geboren Barradeel 24-10-1830,  overleden aldaar 08-02-1873, ongehuwd
  f. Pieter Jans Sikkema, geboren Barradeel 11-08-1832   volgt VI.B
  g. Gerrit Jans Sikkema, geboren Barradeel 05-05-1834   volgt VI.C 
     
VI.A

Dirk Jans Sikkema, geboren Barradeel 31-10-1826, overleden aldaar 25-10-1849, trouwt  Barradeel 31-10-1846 Trijntje Ynzes de Boer, geboren 26-01-1829, overleden Barradeel 14-01-1871, dochter van Ynze Klases de Boer en Neeltje Pieters Vellinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Sikkema, geboren Wijnaldum 15-12-1847, overleden Barradeel 24-12-1914, trouwt Barradeel 10-05-1877 Tjipke de Jong, geboren Pietersbierum 20-09-1849, overleden Barradeel 27-11-1921, zoon van Meindert Tjipkes de Jong en Trijntje Martinus Faro
  b. Dirkje Dirks Sikkema, geboren Wijnaldum 17-01-1850, overleden aldaar 15-02-1851
     
VI.B

Pieter Jans Sikkema, geboren Barradeel 11-08-1832, overleden aldaar 14-11-1919, trouwt Barradeel 19-05-1855 met Joukje Piers Blanksma, geboren Barradeel 12 november 1830, overleden Franekeradeel 17 juli 1900, dochter van Pier Hayes Blanksma en  Arentje Pieters Faber

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Sikkema, geboren Barradeel 13-08-1855   volgt VII.A
  b. Arjentje Sikkema, geboren Franekeradeel 26-07-1857, overleden aldaar 03-12-1897, ongehuwd
  c. Jantje Sikkema, geboren Franekeradeel 01-03-1860, overleden aldaar 15-04-1922, trouwt Franekeradeel 02-10-1880 Douwe Buwalda, geboren Wonseradeel 27-02-1858, zoon van Ane Arjens Buwalda en Geertje Douwes Bangma
  d. Antje Sikkema, geboren Franekeradeel 01-03-1860, overleden aldaar 01-12-1890, trouwt Franekeradeel 04-08-1883 Tjerk Roorda ook genoemd Tjeerd Roorda, geboren Wonseradeel 17-03-1849, overleden aldaar 10-12-1924, zoon van Hessel Pieters Roorda en Jetske Sibles Buwalda
  e. Beitske Sikkema, geboren Franekeradeel 25-02-1862, overleden aldaar 21-02-1916, trouwt Franekeradeel 08-05-1890 Arjen de Vries, geboren Franekeradeel 18-05-1846, overleden aldaar 13-09-1919, zoon van Joost Arjens de Vries en Gerlantje Cornelis Tanja
  f. Saakje Sikkema, geboren Franekeradeel 16-09-1864, overleden Harlingen 22-01-1920, trouwt Franekeradeel 12-05-1888 Tjalling Snoekstra , geboren Hennaarderadeel 27-05-1862, overleden Franekeradeel 30-01-1905, zoon van Ruurd Hendriks Snoekstra en Baukjen Tjallings Bartsma
  g. Trijntje Sikkema, geboren Franekeradeel 10-02-1867, overleden Barradeel 08-04-1935, trouwt Barradeel 18-02-1892 Walter Hylkema, geboren Barradeel 05-12-1870, overleden aldaar 19-10-1940, zoon van Ale Walters Hylkema en Evertje Gerrits Bouveint
  h. Joukje Sikkema, geboren Franekeradeel 22-10-1871, overleden aldaar 25-08-1892, ongehuwd
     
VI.C

Gerrit Jans Sikkema, geboren Barradeel 05-05-1834, overleden Franeker 20-09-1866, trouwt Franekeradeel 18-05-1861 Anna Johanna van Groning, geboren Franekeradeel 19-03-1837, dochter van Johan Frerik van Groning en Antje Jans van der Laan

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Sikkema, geboren Franekeradeel 21-04-1862   volgt VII.B
  b. Jantje Sikkema, geboren Franekeradeel 08-02-1864
     
VII.A Jan Sikkema, geboren Barradeel 13-08-1855, overleden Wonseradeel 14-01-1923, gehuwd, trouwt Wonseradeel 13-11-1879 Grietje van der Veen, geboren Wonseradeel 18-04-1854, dochter van Saekle Lieuwes van der Veen en Tietje Ages Bleeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Anna Tietje Sikkema, geboren Arum 18-02-1880, trouwt Hennaarderadeel 06-06-1903 Simen (Simon) Boorsma, geboren Welsrijp 26-07-1878, zoon van Klaas Willems Boorsma en Franske Simons Span
  b. Joukje Sikkema, geboren Wonseradeel 04-05-1883
     
VII.B

Jan Sikkema, geboren Franekaradeel 21-04-1862, trouwt Menaldumadeel 06-06-1889 Hiltje Deelstra, geboren Menaldumadeel 08-08-1870, overleden Franeker 21-05-1939, dochter van Hendrik Jans Deelstra en Jantje Martens Steenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Sikkema, geboren Franeker 15-11-1889, trouwt Harlingen 29-06-1914 met Watze Eeltje Nauta, geboren Harlingen 02-10-1887, zoon van Eele Nauta en Rinske de Boer
  b. Anna Johanna Sikkema, geboren Franeker 20-02-1891, overleden Menaldumadeel 25-04-1893
  c. Gerrit Sikkema, geboren Franeker 12-05-1892, overleden Menaldumadeel 14-05-1893
  d. Gerrit Sikkema, geboren Menaldumadeel 26-08-1893, overleden Franeker 09-01-1894
  e. Gerrit Sikkema, geboren Franeker 19-09-1894, overleden aldaar 04-11-1894
     

GenWar2002

disclaimer