GENEALOGIE NAUTA


 


 

 

I.

Doede Eelckes, schippersgezel, smalschipper, wonend achter de Waag 1658, trouwt Franeker 20-01-1658 Wytske Martens,wonend op Roorda burch

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1658 - DTB nr:  261, 1650 - 1683
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 januari 1658
Man:             Doede Eelckes, Franeker
Vrouw:          Wytske Martens, Franeker
NB:               schippersgezel

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marten, gedoopt Franeker 19-12-1658
  b. Eentie, gedoopt Franeker 09-09-1660
  c. Eelcke, gedoopt Franeker 27-08-1662   volgt II
  d. Ydtie Doedes, gedoopt Franeker 21-02-1664, trouwt Franeker 22-02-1685 met proclamatie Gerecht Franeker 07-02-1685 Jan Bauckes Kiestra, meester metselaar, afkomstig uit Franeker
  e. Tedtie Doedes, gedoopt Franeker 29-10-1665, trouwt Franeker 16-10-1698 met proclamatie Gerecht Franeker 01-10-1698 Pytter Yppes, meester glasmaker, afkomstig van Franeker
  f. Bauckien, gedoopt Franeker 15-03-1668
  g. kind Doede Eelckes, gedoopt Franeker 21-07-1669
  h. Eelckien Doedes, gedoopt Franeker 07-04-1672, trouwt (1) Franeker 08-02-1694 met proclamatie Gerecht Franeker 20-01-1694] Heere Murks, afkomstig van Makkum, overleden voor 1703, trouwt (2) Franeker 06-02-1703 met proclamatie Gerecht Franeker 20-01-1703 Lipke Sipkes, schuitvoerder, afkomstig van Jorwerd
  i. Antje, gedoopt Franeker 29-07-1674
  j. Jancke, gedoopt Franeker 09-04-1676
  k. Jancke, gedoopt Franeker 18-07-1677
  l. Marten, gedoopt Franeker 02-04-1679
   

 

II.

Eelcke Doedes, gedoopt Franeker 27-08-1662, smalschipper, wonend op de Schilbank 1687, trouwt Franeker 23-01-1687 met proclamatie Gerecht Franeker 08-12-1686 Dedtje Jelles, wonend op 't Coudal

- Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1686 - DTB nr: 246, 1677 - 1700
  Vermelding:    Proclamatie van 8 december 1686
  Man:             Eelcke Doedes, Franeker
  Vrouw:          Dedtie Jelles, Franeker
  NB:               smalschipper

- Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1687 - DTB nr:  262, 1683 - 1732
  Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 23 januari 1687
  Man:             Eelcke Doedes, Franeker
  Vrouw:          Dedtje Jelles, Franeker
  NB:               smalschipper

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wietske, gedoopt Franeker 02-03-1687
  b. Wietske, gedoopt Franeker 16-04-1688
  c. Doede, gedoopt Franeker 07-10-1690
  d. Doede, gedoopt Franeker 20-10-1691   volgt III
     
III. Doede Eelties, wolkammersgezel, wolkammer, gedoopt Franeker 20-10-1691, trouwt Franeker 09-05-1717 met ondertrouw  Gerecht Franeker 24-04-1717 Maaike Evouws, bij huwelijk afkomstig van Franeker

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1717 - DTB nr: 247, 1700 - 1720
Vermelding: Ondertrouw van 24 april 1717
Man:       Doede Eelties, Franeker
Vrouw:    Maycke Evouws, Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1717 -  DTB nr: 262, 1683 - 1732
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 9 mei 1717
Man:       Doede Eelkes, Franeker
Vrouw:    Mayke Evouts, Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dedtie Doedes, gedoopt Franeker 13-01-1718, trouwt Simon Willems
  b. Sjouckjen, gedoopt Franeker 03-03-1722
  a. Eeltje Doedes, gedoopt Harlingen 13-07-1725  volgt IV
     
IV.

Eeltje Doedes, gedoopt Harlingen 13-07-1725, overleden aldaar 04-10-1799, trouwt Harlingen 27-03-1763 met proclamatie 11-1762 G(e)ertje Watzes, gedoopt Harlingen 26-08-1734, overleden aldaar 29-09-1799, dochter van Watse Pieters en Johanneske Hoites

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1739-1772 - Inventarisnr.: DTB 334
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 27 maart 1763
Man          : Eeltje Doedes afkomstig van Harlingen
Vrouw       : Geertje Watses afkomstig van Harlingen
Opmerking  : geproclameerd in november 1762

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Maaike Eeltjes Nauta, gedoopt Harlingen 19-02-1764, overleden aldaar 11-03-1853, weduwe, trouwt (1) Marten Olthof, trouwt (2) Harlingen 05-05-1805 Adrianus Oostendorp

  b. Johanneske, gedoopt Harlingen 8 -12- 1765  
  c. Doede, gedoopt Harlingen 27-10-1767   volgt V.A  
  d. Watze , gedoopt Harlingen 11-09-1770   volgt V.B  
  e. Detje, geboren Harlingen 25-10-1775 en gedoopt aldaar 12-11-1775  
       
V.A  

Doede Eeltjes, gedoopt Harlingen 27-10-1767, overleden aldaar 28-10-1817, trouwt Harlingen 25-05-1794 Lysbert Frederiks ook genoemd Lijsbeth Freerks, geboren ca 1772, overleden Harlingen 28-10-1817, dochter van Frederik Ulbes en Jeltje Jacobs (Tadema)

Familienamen 1811 - Harlingen, deel 1 folio 35 verso
Mokken, Doede Eeltjes, Harlingen
kinderen: Jeltje 16, Geertje 14, Freerk 13, Johanna 4, Eelkje 9, Jacob 2

N.B. alleen Freerk Doedes en Jacob Doedes komen na 1811 voor als Mokken c.q Mocken, Jeltje, Geertje - Eelkje en Johanna hebben als familienaam Nauta

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Jeltje Doedes Nauta, geboren Harlingen 25-05-1795 en gedoopt aldaar 09-06-1795, overleden Franekeradeel 05-01-1857, trouwt (1) Harlingen 17-01-1819 Douwe Cornelis van der Form ook genaamd van der Vorm, geboren ca. 1795, overleden Brielle 30-01-1832 (in de garnizoensziekenzaal aldaar), zoon van Cornelis van der Vorm en Trijntje Douwes, trouwt (2) Harlingen 22-03-1838 Sipke Andries Hondema, geboren Sexbierum 31-01-1790 en gedoopt aldaar 07-02-1790, zoon van Andries Wybes Hondema en Trijntje Sipkes Zijlstra

  b. Ge(e)rtje Doedes Nauta, geboren Harlingen 3-09-1797 en gedoopt aldaar 26-09-1797, overleden Barradeel 06-06-1861, trouwt Franekeradeel 11-05-1823 Jan Kornelis Dijkstra, arbeider, geboren Ried ca. 1796. overleden Barradeel 27-02-1868, zoon van Kornelis Jans Dijkstra en Doetje Jeremias
  c. Freerk Doedes Mokken, touwslagersknecht, geboren Harlingen 23-01-1799 en gedoopt aldaar 17-02-1799, overleden Harlingen 24-02-1827
  d. Eeke (Eelkje) Doedes Nauta, geboren Harlingen 04-03-1803 en gedoopt aldaar 20-03-1803, overleden Harlingen 21-10-1841, trouwt Harlingen 20-06-1833 Jan Martens Boldewijn, weduwnaar van Rinske Johannes Oosterhof, scheepstimmerman, geboren Harlingen 12-11-1800 en gedoopt aldaar 18-11-1800, overleden Harlingen 02-04-1868, zoon van Marten Jans Boldewijn en Sjoerdtje Ables Portier
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1841
Overledene: Eeke Doedes Nauta - Overleden 21 oktober 1841- Wonende: Harlingen
  39 jr (geboren 18/11/1802); overleden Karl Visserstr. F.46; vrouw van Jan Martens Boldewijn. (Certificaat "geen onroerend goed" nr.19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  e. Johanna Doedes Nauta, geboren Harlingen 20-10-1806 en gedoopt aldaar 02-11-1806, overleden Midlum 18-11-1844, gehuwd
Memories van Successie - Kantoor Harlingen, overl. jaar 1844
Overledene: Johanna Doedes Nauta - Overleden 18 november 1844- Wonende: Amsterdam
  38 jr; geboren Harlingen; overleden Midlum; gehuwd; 1 kind
  f. Jacob Doedes Mocken, geboren Harlingen 3-04-1809 en gedoopt aldaar 18-04-1809, overleden Harlingen 12-07-1814
       
V.B

Watse Eeltjes Nauta, schoenmaker, gedoopt Harlingen 11-09-1770, lidmaat Ned. Herv. Kerk op belijdenis: Harlingen 16-04-1795 als Watze Eeltjes - Zoutsloot, overleden Harlingen 23-12-1855, trouwt Harlingen 4-08-1793 Lutske Sikkes, geboren Harlingen 15-12-1772 en gedoopt aldaar 03-01-1773, overleden Harlingen 29-08-1842 als Lutske Sikkes van der Laan, dochter van Sikke Baukes en Lysbert Abels

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gertje Watzes Nauta, geboren Harlingen 04-05-1794 en gedoopt aldaar 18-05-1795, overleden Harlingen 24-06-1823, trouwt Harlingen 08-12-1816 Johann Christopher Kulsen, zeeman, geboren Gromich in het hertogdom Holstein 12-03-1780, overleden 17-03-1819, zoon van Johan Daniel Kulsen en Elsabe Ewerts
  b. Elizabeth, geboren Harlingen 30-10-1796 en gedoopt aldaar 13 november 1796, jong overleden voor -12- 1801
  c. Eeltje, geboren Harlingen 11-10-1798 en gedoopt aldaar 28-10-1798   volgt VI.A  
  d. Elizabeth Watzes Nauta, geboren Harlingen 26 november 1801 en gedoopt aldaar 13 -12-1801, overleden Harlingen 8-09-1886, trouwt Harlingen 28-06-1827 Evert Hendriks Posthumus, geboren Harlingen 22-04-1799 en gedoopt aldaar 05-05- 1799, zoon van Evert Hendrik Strootman en Johanna Elizabeth Schaffenrood
  e. Sipkje Nauta, geboren Harlingen 14-08-1804 en gedoopt aldaar 26-08-1804, overleden Harlingen 01-02-1889, trouwt Harlingen 12-06-1841 Evert Deddes de Jonge, zeeman, geboren Veendam en gedoopt aldaar 26-10-1800, overleden Harlingen 27-09-1886, zoon van Dedde Jans en Klaasjen Everts
  f.

Johanna Watzes Nauta, geboren Harlingen 29-03-1807 en gedoopt aldaar 12-04-1807, overleden Harlingen 28-03-1892, trouwt Harlingen 23-06-1836 Haaye Tichelaar, geboren Harlingen 12-08-1802 en gedoopt aldaar 29-08-1802, overleden Harlingen 20-09-1854, zoon van Haaye Gerbens en Itske Reins

  g. Sikke Watses Nauta, geboren Harlingen 02-06-1811   volgt VI.B  
  h. Poppe Nauta, geboren Harlingen 23-06-1814   volgt VI.C  
       
VI.A

Eeltje Watzes Nauta, knecht, werkman, geboren Harlingen 11-10-1798 en gedoopt aldaar 28-10-1798, overleden Franeker 16-02-1879, trouwt (1) Leeuwarden 31-12-1826 Sikje alias Sijke Pieters Roorda, geboren aan de Zwanepolle onder Deinum 18-05-1798 en gedoopt Deinum 05-08-1798, overleden Leeuwarden 02-04-1831, dochter van Pyter Fokkes en Lutske Sikkes

Inschrijving stemregister te Leeuwarden in het jaar 1824:
 

Eeltje Watzes Nauta, 24 jaar
Adres: G045
Huiseigenaar: Bernardus Buma, grietman Baarderadeel
Opmerking: 1 jaar alhier woonachtig

1830 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn - Inv. nr. 078017 repertoire nr. 446 d.d. 26-11-1830
   Nummerverwisseling
 - Hendrik Jans Danig, winkelier te Roordahuizum als loteling
 - Eeltje Watzes Nauta te Leeuwarden als plaatsvervanger

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Lutske Nauta, geboren Leeuwarden 26-09-1827, overleden Harlingen 06-02-1844  
  b. Watze Nauta, geboren Harlingen 18-07-1829   volgt VII.A  
  c. Trijntje Nauta, geboren Leeuwarden 10-12-1830, overleden Harlingen 04-02-1844  
       
VI.B Sikke Watses Nauta, geboren Harlingen 02-07-1811, overleden aldaar 19-07-1876, trouwt Harlingen 24-05-1833 Jantje Gerhardus Nijenhuis, geboren Steenwijk ca. 1807, overleden Harlingen 15-03-1878, dochter van Gerhardus Nijenhuis en Anna Margrieta Hendriks Zwolle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Watse Nauta, geboren Harlingen 29-07-1833   volgt VII.B  
  b. Anna Margrieta Nauta, geboren Harlingen 06-04-1835, vertrokken naar Londen 11-05-1883, trouwt [legitimatie 1 kind] Harlingen 16-12-1858 Haye Tigchelaar, zeeman, koopman, geboren Harlingen 11-02-1835, vertrokken naar Londen 11-05-1883, zoon van Gerben Hayes Tigchelaar en Pietje Yeps van der Werf
  c. Gerardus Nauta, geboren Harlingen 02-02-1837   volgt VII.C  
  d. Evert Nauta, geboren Harlingen 01-12-1840    volgt VII.D  
  e. Lutske Nauta, geboren Harlingen 12-01-1843    volgt VII.E  
  f. Eeltje Nauta, geboren Harlingen 02-02-1845   volgt VII.F  
  g. Roelof Nauta, geboren Harlingen 28-11-1847, overleden aldaar 19-02-1848  
       
VI.C

Poppe Nauta, geboren Harlingen 23-06-1814, overleden aldaar 09-02-1860, trouwt  (1) Harlingen 03-12-1840 Helena Tassel, geboren Harlingen 22-10-1822, overleden aldaar 10-10-1845, dochter van Frans Tassel en Aaltje Draaisma, trouwt (2) Harlingen 04 -06-1846 Geeske alias Geertruida van der Bijl, geboren Leeuwarden 11-07-1817, overleden Harlingen 19-02-1875, dochter van Johannes van der Bijl en Janna Dirks

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Frans Nauta, geboren Harlingen 24-09-1841   volgt VII.G  
  b. Ale Nauta, geboren Harlingen 04-07-1844, overleden aldaar 16-05-1846  
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
 
  c. Watze Nauta, geboren Harlingen 08-09-1847   volgt VII.H  
  d. Johannes Nauta, geboren Harlingen 25-11-1849   volgt VII.I  
  e. Lutske Nauta, geboren Harlingen 25-03-1852, overleden aldaar 23-04-1937, trouwt Harlingen 18-05-1882 Cornelis Westra, geboren Harlingen 12-11-1858, overleden aldaar 14-07-1885, zoon van Obbe Westra en Akke de Boer
  f. Elisabeth Nauta, geboren Harlingen 13-02-1854, overleden aldaar 07-11-1931, trouwt Harlingen 17-10-1878 Johannes de Haan, geboren Workum 15-07-1852, overleden Harlingen 11-07-1888, zoon van Tjalling Taekes de Haan en Aukjen Johannes Zijlstra
  g. Sipkje Nauta, geboren Harlingen 02-05-1857, overleden aldaar 26-08-1861  
  h. Poppe Nauta, geboren Harlingen 18-04-1860   volgt VII.J
       
VII.A

Watze Nauta, huisschilder, geboren Harlingen 18-07-1829, overleden aldaar 11-07-1888, trouwt Harlingen 15-04-1852 Lijsbert Holmans, geboren Harlingen 09-07-1821, overleden Amsterdam 17-08-1915, dochter van Jan Harmanus Holmans en Fokje Willems Steenbergen

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter); Harlingen 27-05-1852  
  a. Eele Nauta, geboren Harlingen 02-06-1854   volgt VIII.A  
  b. Fokje Nauta, geboren Harlingen 03-12-1857, trouwt Harlingen 19-04-1883 Tjipke Boorsma, geboren Warga 28-05-1841, overleden Harlingen 09-04-1888, zoon van Jan Tjerks Boorsma en Klaaske Thomas Mollenga
   - levenloos kind (dochter); Harlingen 05-10-1856  
  c. Jan Nauta, geboren Harlingen 30-01-1860, overleden aldaar 02-02-1860  
  d. Jan Nauta, geboren Harlingen 08-03-1862   volgt VIII.B  
   - levenloos kind (dochter); Harlingen 24-06-1865  
       
VII.B
(Bron)
Watze Nauta, zeeman, geboren Harlingen 29-07-1833, overleden aan boord van de schoenerkorf "Leentje"  (dit schip werd in 1875 vermist tussen Helsingør en Harlingen, trouwt Harlingen 19-11-1857 Sjouwkje Marton, geboren Harlingen 30-01-1829, overleden aldaar 29-04-1905, dochter van Pieter Roelofs Marton en Baukje Arends van der Pijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sikke Nauta, geboren Harlingen 18-09-1858, overleden aldaar 20-10-1867  
  b. Boukje Nauta, geboren Harlingen 4-09-1860  
  c. Jantje Nauta, geboren Harlingen 28-09-1862, trouwt Harlingen 18-11-1886 Folkert Park, geboren Harlingen 29-06-1861, overleden aldaar 23-03-1918, zoon van Eerde Park en Geertje de Wit
  d.

Pietje Nauta, geboren Harlingen 24-08-1865, overleden aldaar 29-11-1870

 
  e. Sjoukje Nauta, geboren Harlingen 03-03-1868, trouwt Harlingen 14-06-1888 Hermanes van Delden, winkelbediende, geboren Zwolle 1855, overleden Harlingen 22-03-1911, zoon van Willem van Delden en Berendina Petronella Jansen
  f.

Pietje Nauta, geboren Harlingen 07-05-1871, overleden Avereest 15-06-1911, trouwt Harlingen 29-07-1897 Fetze Joustra, onderwijzer, geboren Sneek 15-09-1867, zoon van Anne Joustra en Grietje Disma

       
VII.C Gerardus Nauta, geboren Harlingen 02-02-1837, overleden aldaar 29-10-1919, trouwt Harlingen 11-05-1871 Trijntje van Hoek, geboren Harlingen 06-10-1831, overleden aldaar 03-02-1907, dochter van Bouwe van Hoek en Geertje Hendriks de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eele Nauta, geboren Harlingen 10-02-1872, overleden aldaar 30-06-1875  
       
VII.D Evert Nauta, geboren Harlingen 01-12-1840, overleden aldaar 21-06-1922, trouwt Harlingen 05-08-1869 Antje Kerkhoven, geboren Harlingen 26-02-1840, overleden aldaar 31-03-1921, dochter van Bauke Tjeerds Kerkhoven en Martjen Hendriks Kuipers

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Martje Nauta, geboren Harlingen 09-05-1870, trouwt Utrecht 23-08-1899 Christiaan Bos, geboren Utrecht ca. 1867, zoon van Aalbert Bos en Margaretha Laseur
  b. Sikke Nauta, geboren Harlingen 25-08-1873   volgt VIII.C
       
VII.E Lutske Nauta, geboren Harlingen 12-01-1843, overleden Harlingen 06-12-1913

Lutske krijgt uit een onbekende relatie de volgende kinderen:
 

 
  a. Jan Nauta, geboren Harlingen 12-04-1868, overleden aldaar 15-05-1868  
  b. Hendrikus Nauta, geboren Harlingen 03-11-1870   volgt VIII.D
       
VII.F Eeltje Nauta, geboren Harlingen 02-02-1845, overleden aldaar 12-03-1885, trouwt Harlingen 16-11-1871 Geertruida Rodenhuis, geboren Harlingen 30-05-1846, overleden aldaar 7-04-1933, dochter van Andries Rodenhuis en Clara Nicolaas van der Werf

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Nauta, geboren Harlingen 09-11-1872, trouwt Harlingen 27-03-1893 Jan Taekema, geboren Menaldum 04-05-1865, zoon van Kornelis Taekes Taekema en Hiltje Jans de Boer
 
Na het overlijden van Eeltje Nauta wordt geboren:
 
 
  b. Gerard Rodenhuis, geboren Harlingen 13-05-1889, zoon van Geertruida Rodenhuis, ze erkent het kind bij akte 07-11-1893  
       
VII.G Frans Nauta, geboren Harlingen 24-09-1841, overleden aldaar 10-02-1889, gehuwd, trouwt Harlingen 26 juli 1866 Sjouwkje Olivier, geboren Harlingen 01-12-1845, overleden aldaar 25-09-1918, dochter van Jan Adams Olivier en Wiepkje Hendriks Erich

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Nauta, geboren Harlingen 21-09-1867, overleden Amsterdam 2-03-1886  
  b. Poppe Nauta, stalknecht, geboren Harlingen 18-07-1869, trouwt Amsterdam 24-05-1894 Maria Wijnanda Klinkenberg, geboren Doesburg ca. 1868, dochter van Lambertus Klinkenberg  en Maria Theodora Barbeljon
  c.

Leendert Nauta, geboren Harlingen 29-10-1870   volgt VIII.E

  d. Watze Nauta, brandwacht, geboren Harlingen 19-11-1871, trouwt Wijk aan Zee en Duin 03-08-1898 Elisabeth Reehorst, geboren Wijk aan Zee en Duin ca. 1865, dochter van Casper Reehorst en Leonora Scholts
  e. Helene Francine Nauta, geboren Harlingen 19-09-1873, trouwt Amsterdam 08-12-1898 Bouwe van der Kamp, geboren Gaasterland 18-03-1868, zoon van Jakke Martens van der Kamp en Akke Bouwes van Solkema
       
VII.H Watze Nauta, geboren Harlingen 08-09-1847, overleden aldaar 10-04-1930, trouwt Harlingen 16-05-1872 Geertje Nieuwenhuis, geboren Harlingen 04-09-1851, dochter van Samuel Cahais Nieuwenhuis en Maaike Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.

Geertruida Nauta, geboren Harlingen 01-06-1872, trouwt Harlingen 16-05-1907 Simon Schuit, geboren Harlingen 02-11-1879, zoon van Nicolaas Cornelis Schuit en Gepke  Hendrika Jager

  b.

Samuel Nauta, geboren Harlingen 12-04-1875   volgt VIII.F

  c. Poppe Nauta, geboren Harlingen 5 november 1876, overleden aldaar 22-03-1878  
  d. Sipkje Nauta, geboren Harlingen 16-03-1879, trouwt (1) Harlingen  06-12-1900 - ontbonden bij vonnis arrondissements-rechtbank Leeuwarden d.d. 23-09-1915 Ulbe Bergsma, geboren Dronrijp 09-07-1974, zoon van Johannes Harings Bergsma en Klaaske Ulbes Boomsma, trouwt (2) Harlingen 13-03-1919 - echtscheiding 16-08-1926 Ruurd de Haan, geboren Ternaard 12-03-1881, zoon van Johannes Ruurds de Haan en Sijke Douwes Kootstra          
  e. Poppe Nauta, geboren Harlingen 19-07-1889   volgt VIII.G
  f. Epeus Nauta, geboren Harlingen 01-01-1894  
       
VII.I

Johannes Nauta, geboren Harlingen 25-11-1849, overleden aldaar 23 januari 1938, trouwt Harlingen 15 november 1877 Leentje van Dorpen, geboren Franeker 26-10-1851, overleden aldaar 2-03-1932, dochter van Rienk Hanzes van Dorpen en Trijntje Pool

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Harlingen 30-10-1879  
   - levenloos kind (dochter); Harlingen 30-10-1879  
  a. Johanna Carolina Theresia Nauta, geboren Harlingen 23-01-1881  
  b. Trijntje Nauta, geboren Harlingen 25-05-1882, trouwt Harlingen 18-10-1912 Tjeerd Jager, geboren Terschelling 17-12-1879, zoon van Poppe Jager en Wietske van Keulen
  c. Leentje Nauta, geboren Harlingen 14-03-1885, trouwt Harlingen 29-04-1912 Johannes Slot, geboren Maassluis ca. 1881, zoon van Dirk Slot en Aagje Jacoba van Heyst  
       
VII.J Poppe Nauta, geboren Harlingen 18-04-1860, overleden 09-07-1943 en begraven te Harlingen, trouwt Harlingen 27-01-1896 Anna Maria Laverman, geboren Amsterdam 17-09-1861, overleden 08-03-1941 en begraven te Harlingen, dochter van Tite Laverman en Jitske Hettema  
       
VIII.A

Eele Nauta, huisschilder, geboren Harlingen 02-06-1854, overleden Harlingen 18-04-1926, trouwt Harlingen 19-05-1881 Rinske de Boer, geboren Ried 07-11-1852, overleden Harlingen 24-04-1917, dochter van Andries Klazes de Boer en Marijke Jurjens Drijfhout

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Nauta, geboren Harlingen 05-08-1882, trouwt Amsterdam 10-12-1930 Ephraim Andreas Smid, geboren Amsterdam ca. 1869, zoon van Ephraim Andreas Smid en Dingena van Gastel
  b. Maria Nauta, geboren Harlingen 18-09-1883  
  c. levenloos kind (zoon), geboren Harlingen 12-03-1885  
  d. Fokje Nauta, geboren Harlingen 09-01-1886, trouwt Harlingen 28-11-1910 Aris Mantje, geboren Harlingen 17-04-1886, zoon van Cornelis Mantje en  Jannetje Kikkert  Veenstra
  e. Watze Eeltje Nauta, geboren Harlingen 2-10-1887   volgt IX.A  
  f. Andries Nauta, geboren Harlingen 07-02-1895, overleden aldaar 18-06-1902  
  g. Rinske Nauta, geboren Harlingen 22-06-1896  
       
VIII.B Jan Nauta, geboren Harlingen 8-03-1862, trouwt Harlingen 09-07-1888 Richtje Snip, geboren Harlingen 25-09-1864, dochter van Tjalke Snip en Trijntje van der Mei

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Richtje Nauta, geboren Harlingen 08-01-1889, trouwt Harlingen 25 mei 1914 Thomas Monsma, geboren Harlingen 09-05-1887, zoon van Simon Monsma en Sytske Albertsma
  b. Watze Eeltje Nauta, geboren Harlingen 08-03-1890   volgt IX.B  
       
VIII.C Sikke Nauta, geboren Harlingen 25-08-1873, trouwt Harlingen 25-05-1899 Jentje Politiek, oud 25 jaar, geboren Arum 02-04-1874, dochter van Cornelis Politiek en Catharina Bruining  
       
VIII.D Hendrikus Nauta, geboren Harlingen 03-11-1870, overleden aldaar 25-04-1938, gehuwd, trouwt Sneek 02-06-1919 Joukje Banning  
       
VIII.E Leendert Nauta, geboren Harlingen 29-10-1870, trouwt Harlingen 8-09-1902 Gooikje  Baarda, geboren Harlingen 28-06-1875, dochter van Klaas Baarda en Froukje Olij  
       
VIII.F Samuel Nauta, geboren Harlingen 12-04-1875, trouwt Harlingen 14-11-1901 Wietske van der Pol, geboren Harlingen 21-05-1873, dochter van Cornelis van der Pol en Sjouwkje Gothelp  
       
VIII.G Poppe Nauta, stalhouder, geboren Harlingen 19-07-1889, overleden aldaar 07-12-1973, trouwt (1) Harlingen 05-06-1916 Antje  Tigchelaar, geboren Harlingen 29-08-1893, overleden aldaar 01-04-1943, dochter van Rommert Tjerks Tigchelaar en Jantje Leijenaar, trouwt (2) Harlingen 06-11-1945 Willempje Looij, gescheiden echtgenote van Johannes Hendriks Tap, geboren Heenvliet 01-01-1904, overleden 18-05-1967, dochter van Jacobus Looij en Jannetje van der Wagt

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Watze Nauta, geboren Harlingen 11-07-1917  
  b. Rommert Nauta, geboren Harlingen 17-03-1919  
  c. Samuel Nauta, geboren Harlingen 29-04-1925  
       
IX.A Watze Eeltje Nauta, huisschilder, geboren Harlingen 02-10-1887, overleden aldaar 03-10-1939 en begraven aldaar, trouwt Harlingen 29-06-1914 Jantje Sikkema, geboren Franeker 15-11-1889, overleden 27-07-1970 en begraven te Harlingen, dochter van Jan Sikkema en Hiltje Deelstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eeltje Watze Nauta, geboren Harlingen 1925   volgt X  
       
IX.B Watze Eeltje Nauta, geboren Harlingen geboren 08-03-1890, overleden 27-07-1970 en begraven te Sint Annaparochie, trouwt Het Bildt 18-05-1916 Trijntje Nicolay, geboren Hallum 05-01-1893, overleden 24-10-1980 en begraven te Sint Annaparochie, dochter van Lieuwe Nicolay en Frouwkje van Dijk
       
X. Eeltje Watzes Nauta, geboren Harlingen 1925, overleden aldaar 18-04-1989, trouwt Atje Oord, geboren Franeker 1925, dochter van Harmen Oord en Aaltje de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Watze Nauta  
  b. Harry Nauta  
  c. Jan Nauta, geboren Harlingen 1955  
       
bronnen
- Tresoar
- Genlias
- Historisch Centrum Leeuwarden
- generatie I, II en III: mededeling van A. Wytsma

- overlijden Douwe Cornelis van der Vorm: mededeling van Teun van der Vorm
- overlijden Watze Nauta: mededeling van dhr. P Peterkamp
 

GenWar2002

disclaimer