GENEALOGIE VAN GRONING


 


     
I. Dirk Sondervan, overleden Groningen 1791, trouwt Eelgen Hendriks, overleden Groningen 1790

uit dit huwelijk:
 

  a. Johan Dirks van Groning, geboren Groningen 1787   volgt II
     
II. Johan Dirks van Groning, veearts, geboren Groningen 1787, overleden Midlum 05-04-1838, trouwt Barradeel 10-09-1817 Antje Jans van der Laan, geboren Wijnaldum 25-06-1798 en gedoopt aldaar 15-07-1798, overleden Franeker 17-06-1882, dochter van Jan Baukes van der Laan en Jantje Sjoerds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Johans van Groning, geboren Midlum 25-12-1817, overleden aldaar 23-01-1834
  b. Jan Johans van Groning, geboren Midlum 09-02-1819   volgt III.A
  c. Bartele Johans van Groning, geboren Midlum 07-03-1820, overleden Barradeel 22-05-1843
  d. Jantje Johans van Groning, geboren Midlum 12-07-1821, overleden aldaar 07-10-1822
  e. Anne Johans van Groning, geboren Midlum 29-03-1824, overleden aldaar 17-02-1850
  f. Jantje Johans van Groning, geboren Midlum 14-09-1825, overleden aldaar 27-11-1871, trouwt Franeker 25-05-1851 Rinse Tjallings Alkema, geboren Franeker 03-04-1825, overleden aldaar 21-09-1868, zoon van Tjalling Pieters Alkema en Rinske Gerbens Tichelaar
  g. Eling Johans van Groning, geboren Midlum 02-11-1827 , overleden aldaar 02-03-1840
  h. Jakob Johans van Groning, geboren Midlum 11-10-1829 , overleden aldaar 12-01-1833
  i. Elske Johans van Groning, geboren Midlum 26-01-1832 , overleden Franeker 19-12-1881, gehuwd, trouwt Franeker 14-05-1854 Age Baukes Dijkstra, geboren Baarderadeel 31-08-1828, zoon van Bauke Heins Dijkstra en Sytske Ages Dijkstra
  j. Jacobje Johans van Groning, geboren Midlum 15-10-1833, overleden 30-12-1902, weduwe, trouwt (1) Menaldumadeel 14-05-1859 Feye Tjalles de Wit, geboren Menaldumadeel 17-02-1834, overleden aldaar 08-01-1873, zoon van Tjalle Feyes de Wit en Trijntje Feikes Tolsma, trouwt (2) Menaldumadeel 23-07-1874 Jacob Hiddes Boersma, weduwnaar van Saapke Jelles Faber, geboren Dronrijp ca. 1834, zoon van Hidde Jans Boersma en Froukje Aedes Rodenhuis
  k. Dirk Johans van Groning, geboren Midlum 19-12-1835   volgt III.B
  l. Anna Johanna van Groning, geboren Midlum 19 maart 1837, trouwt (1) Franekeradeel 18 mei 1861 met Gerrit Jans Sikkema, geboren Barradeel 5 mei 1834, overleden Franeker 20 september 1866, zoon van Jan Dirks Sikkema en Jantje Abrahams Boonstra, trouwt (2) Franeker 16 november  1879 Sybren Pieters Miedema 
     
III.A Jan Johans van Groning, geboren Midlum 09-02-1819, trouwt Franekeradeel 9 mei 1856 Klaske Meiles Hiemstra, geboren Arum 11-02-1824, overleden Wonseradeel 19-06-1864, dochter van Meile Jacobs Hiemstra en Maike Aukes Siersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (dochter), Franekeradeel 30-03-1857
   - levenloos kind (zoon), Franekeradeel 13-09-1858
  a. Maaike Jans van Groning, geboren Franekeradeel 13-09-1858, overleden aldaar 13-07-1859
   - levenloos kind (zoon), Wonseradeel 12 februari 1863
  b. Johan van Groning, geboren Wonseradeel 20-12-1860   volgt IV.A
  c. Maaike van Groning, geboren Wonseradeel 01-06-1864, trouwt 's-Hertogenbosch 25-06-1890 Johannes Meerman, geboren 's-Hertogenbosch, zoon van Josephus Antonius Meerman en Helena Philomena Greebe
     
III.B

Dirk Johans van Groning, geboren Midlum 19 december 1835 , overleden Franeker 10 januari 1888,  trouwt (1) Franekeradeel 5 januari 1857 Antje van Ellen ook genoemd Antje Christoffels van Elmpt, geboren Kimswerd 21-07-1838, overleden, overleden Franeker 3 april 1875, dochter van Christoffel Frans van Ellen en Sjoukje Jentjes van der KampI, trouwt (2) Franeker 28 april 1878 Antje Ypes Zondervan, geboren Franekeradeel 27 januari 1848, overleden Franeker 16 december 1878, dochter van Ype Hyltjes Zondervan en Trijntje Sybrens Dijkstra, trouwt (3) Franeker 4 april 1880 Grietje Rinses Kramer, geboren ca. 1829, overleden Franeker 11 januari 1898

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoukje van Groning, geboren Franekeradeel 25 december 1857, overleden aldaar 6 juli 1859
  b. Sjoukje van Groning, geboren Franekeradeel  13 november 1859, trouwt Franeker 9 november 1879 Gerben Telenga, geboren 25 november 1853, zoon van Lieuwe Gerbens Telenga en Janke Wiegertje Mossel
  c. Antje Johantje van Groning, geboren Wonseradeel 21-10-1862, trouwt (1) Franeker 02-03-1884 Willem Jansens, trouwt (2) Leeuwarden 28-03-1908 Jan Feenstra
  d. Anne van Groning, geboren Franeker 08-01-1865   volgt IV.B
  e. Christoffel van Groning, geboren Franeker 12-10-1866   volgt IV.C
  f. Froukje van Groning, geboren Franeker 18-12-1869, overleden Leeuwarden 29-04-1940, trouwt Leeuwarden 09-07-1892 Jan Ebbens
  g. Jenne van Groning, geboren Franeker 02-12-1871, overleden aldaar 11-03-1874
   - levenloos kind, (dochter); Franeker 31-03-1875
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind, Franeker 15 december 1878
     
IV.A Johan van Groning, geboren Wonseradeel 20-12-1860, overleden Franeker 11-02-1941, gehuwd, trouwt Franeker 30 maart 1890 Grietje Brouwer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van Groning, geboren Franeker 10 januari 1891, trouwt Franeker 23 oktober 1919 - huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 25 maart 1927] Cornelia Abelia van Rijn
  b. Jantje van Groning, geboren Franeker  11 augustus 1892
  c. Klaske van Groning, geboren Franeker  30 maart 1895
  d. Heintje van Groning, geboren Franeker 30 maart 1895
     
IV.B Anne van Groning, geboren Franeker 8 januari 1865, trouwt Franekeradeel 14 mei 1892 met Ankje van der Kuur, geboren Franeker 22 juli 1867, dochter van Sjoerd Hendriks van der Kuur en Trijntje Klases Langhout

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje van Groning, geboren Franekeradeel 24 april 1894, trouwt Franekeradeel 01-11-1913 Sybe Postma, oud 19 jaar, geboren Tzum, zoon van Tjerk Postma en Janke Greydanus
  b. Sjoerd van Groning, geboren Franekaradeel 08-12-1898, trouwt Jetske van Dijk
     
IV.C Christoffel van Groning, geboren Franeker 12 oktober 1866, overleden aldaar 20-12-1925 trouwt Franeker 22 mei 1898 Antje Damstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Eelkje van Groning, geboren Franeker 9 augustus 1899
  b. Antje van Groning, geboren Franeker 13 december 1901, overleden aldaar 4 januari 1903
     

GenWar2002

disclaimer