GENEALOGIE VELLINGA


 


Voor voorgeslacht Tjepke Valentijns zie: genealogie Zoodsma
     
I. Tjepke Valentijns Vellinga, geboren Marrum 26-11-1772 en gedoopt aldaar 20-12-1772, overleden Franeker 20-06-1827, zoon van Valentijn Jans en Sijke Ruurds, trouwt Hallum 10-05-1795 Antje Wijgers Hiemstra, geboren 14-12-1773 en gedoopt Ternaard  02-01-1774, overleden Franeker 01-12-1846, dochter van Wijger Pijters en Durkje Mients

Trouwregister Hervormde gemeente Hallum, 1795 - DTB nr:    236, 1699 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 10 mei 1795, Hallum
Man:             Tjipke Valentyns, Marrum
Vrouw:          Antje Wiegers, Hallum

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 42
Vellinga, Tjepke Valentijn, Franeker
k. Durkje 14, Valentijn 12, Sijke 7, Wyger 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durkje Tjepkes Vellinga, geboren ca. 1797, overleden aldaar 07-12-1876, trouwt Franeker 14-05-1820 Wytse Hendriks Bollema, geboren ca. 1795, overleden Franeker 27-07-1841
  b. Valentijn Tjepkes Vellinga, geboren Hallum 28-04-1799 en gedoopt aldaar 02-06-1799   volgt II.A
  c. Wyger, geboren 05-05-1801 en gedoopt Franeker 03-06-1801, jong overleden
  d. Sijke Tjepkes Vellinga, geboren 09-02-1803 en gedoopt Franeker 16-03-1803   volgt II.B
  e Wygertje, geboren 09-08-1808 en gedoopt Franeker 02-10-1808, jong overleden
  f. Wyger Tjepkes Vellinga, geboren 08-01-1811 en gedoopt Franeker 13-03-1811, overleden Franeker 14-05-1826
     
II.A

 

Valentijn Tjepkes Vellinga, geboren Hallum 28-04-1799 en gedoopt aldaar, overleden Franeker 27-03-1863, trouwt(1) Franeker 20-07-1823 Iebeltje Sierks Feenstra, trouwt(2) Franeker 10-06-1832 Jeltje Gerrits Gerlofsma, geboren ca. 1805, overleden Franeker 28-05-1857, dochter van Gerrit Gerlofs Gerlofsma en Riemke Rients

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Tjepke Vellinga, geboren Franeker 02-11-1823, overleden aldaar 06-08-1846
  b. Antje Vellinga, geboren Franeker 26-12-1825, overleden aldaar 25-11-1866, gehuwd, trouwt Franeker 16-05-1858 Hans IJsbrandy, geboren Franeker 19-05-1797, overleden aldaar 17-03-1876, zoon van Coenraad Dirks IJsbrandy en Hittje Hanses Rodenburg
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Gerrit Valentijns Vellinga, geboren Franeker 11-04-1833   volgt III.A
  d. Wieger Valentijns Vellinga, geboren Franeker 08-07-1834   volgt III.B
  e. Riemer Valentijns Vellinga, geboren Franeker 25-11-1835   volgt III.C
  f. Riemke Valentijns Vellinga, geboren Franeker 12-01-1838, overleden aldaar 28-09-1838
  g. Riemke Valentijns Vellinga, geboren Franeker 15-09-1839, overleden aldaar 20-05-1841
  h. Durkje Valentijns Vellinga, geboren Franeker 18-11-1840, trouwt (1) Franeker 08-11-1863 Dirk Martens Steenstra, geboren Franeker 22-10-1839, overleden Menaldumadeel 09-04-1887, zoon van Marten Dirks Steenstra en Hiltje Jans Reen, trouwt (2) Menaldumadeel 24-11-1892 Jelle Heslinga, geboren Jorwerd 15-08-1840, overleden Menaldumadeel 30-06-1905, zoon van Pier Pylgers Heslinga en Lutske Krijns Wiersma
  i. Luitsen Valentijns Vellinga, geboren Franeker 24-03-1843   volgt III.D
  j. Ybele Vellinga, geboren Franeker 07-02-1846   volgt III.E
     
II.B

 

Sijke Tjepkes Vellinga, geboren 09-02-1803 en gedoopt Franeker 16-03-1803, overleden Barradeel 21-12-1886

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Dirkje Vellinga, geboren Franeker 27-04-1830, overleden aldaar 22-08-1831
     
III.A

 

Gerrit Valentijns Vellinga, geboren Franeker 11-04-1833, overleden aldaar 17-03-1861, trouwt Franeker 19-04-1857 Sibbeltje Schuitmaker, geboren Franeker 07-09-1834, overleden aldaar 27-01-1869, dochter van Ype Dirks Schuitmaker en Maartje Jelles Wobma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Valentijn Vellinga, geboren Franeker 14-10-1857   volgt IV.A
  b. Ype Vellinga, geboren Franeker 24-08-1860, trouwt Franeker 24-05-1896 Petronella Barends
     
III.B

 

Wieger Valentijns Vellinga, geboren Franeker 08-07-1834 , overleden aldaar 14-12-1892, trouwt Franeker 16-05-1858 Fokje Tichelaar, geboren Franeker 06-06-1834, overleden aldaar 11-12-1913, dochter van Simon Jacobs Tichelaar en Jacobje Geerts Houwer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Vellinga, geboren Franeker 29-12-1858, overleden aldaar 13-08-1859
  b. Jacobje Vellinga, geboren Franeker 27-03-1860, overleden aldaar 30-04-1865
  c. Valentijn Vellinga, geboren Franeker 20-08-1861   volgt IV.B
  d. Jeltje Vellinga, geboren Franeker 22-11-1864, overleden aldaar 19-04-1865
  e. Symon Vellinga, geboren Franeker 03-05-1866   volgt IV.C
  f. Jacobje Vellinga, geboren Franeker 20-05-1869, overleden aldaar 25-02-1889
  g. Riemer Vellinga, geboren Franeker 24-04-1873, overleden aldaar 06-02-1886
  h. Jacob Vellinga, geboren Franeker 08-06-1874, overleden aldaar 15-09-1874
     
III.C

 

Riemer Valentijns Vellinga, geboren Franeker 25-11-1835, overleden Franekeradeel 25-03-1883, trouwt Franekeradeel 09-11-1863 Pierkje Johannes Zwart, geboren Franekeradeel 23-09-1833 , overleden aldaar 18-12-1903, dochter van Johannes Johannes Zwart en Hiske Piers Salve

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jeltje Vellinga, geboren Hitzum07-01-1864, trouwt Franekeradeel 21-02-1884 Hotze Douma, geboren Lollum ca. 1857, zoon van Jelle Rienks Douma en Trijntje Wiegers Cuperus
  b. Johannes Vellinga, geboren Franeker 09-04-1866   volgt IV.D
  c. Valentijn Vellinga, geboren Franekeradeel 23-04-1870   volgt IV.E
     
III.D

 

Luitsen Valentijns Vellinga, geboren Franeker 24-03-1843, overleden aldaar 04-12-1918, trouwt Franekeradeel 15-05-1875 Trijntje Bokma, geboren Vrouwenparochie 07-10-1846, overleden Franeker 15-02- 1933, dochter van Albert Rogches Bokma en Antje Keimpes Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon), Franekeradeel 12-01-1876
  a. Antje Vellinga, geboren Franekeradeel 03-02-1877, trouwt Franeker 19-10-1902 Johannes van der Wijk
  b. Jeltje Vellinga, geboren Franekeradeel 28-02-1878, trouwt Franeker 16-07-1893 Doede Bruinsma
  c. Albert Vellinga, geboren Franeker 10-06-1881   volgt IV.F
  d. Valentijn Vellinga, geboren Franeker 16-12-1883, overleden aldaar 06-01-1926
  e. Rogchus Vellinga, geboren Franeker 31-12-1886
     
III.E

Ybele Valentijns Vellinga, geboren Franeker 07-01-1846, trouwt Franekeradeel 29-07-1867 Jantje Sytzes Rienstra, geboren Franekeradeel 26-12-1843, overleden Franeker 24-02-1918, dochter van Sytze Sytzes Rienstra en Attje Sjoukes Donjema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Valentijn Vellinga, geboren Franekeradeel 02-03-1868   volgt IV.G
  b. Sytze Vellinga, geboren Franekeradeel 23-09-1869, overleden Franeker 12-06-1871
  c. Taede Vellinga, geboren Franeker 09-06-1871, overleden aldaar 03-04-1872
  d. Sytse Vellinga, geboren Franeker 08-04-1873   volgt IV.H
  e. Jeltje Vellinga, geboren Franeker 06-02-1875
  f. Atje Vellinga, geboren Franeker 16-05-1878, trouwt Franeker 06-11-1898 Lieuwe de Vries, schipper, geboren Onstwedde 28-04-1877, zoon van N.N en Geertje de Vries
  g. Wyger Vellinga, geboren Franeker 08-06-1881 , overleden aldaar 19-04-1883
  h. Tjiepke Vellinga, geboren Franeker 04-02-1883 , overleden aldaar 19-04-1883
     
IV.A

 

Valentijn Vellinga, geboren Franeker 14-10-1857, overleden Franekeradeel 15-09-1933, trouwt Franekeradeel 18-03-1882 Franskje van der Schaaf, geboren Midlum 07-07-1858, overleden Franekeradeel 26-12-1929, dochter van Theunis Sybes van der Schaaf en Pietje Taekeles Kleisma

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Midlum 04-06-1882
  a. Pietje Vellinga, geboren Midlum 26-04-1883, trouwt Franekeradeel 15-10-1904 Eise de Vries, oud 21 jaar, geboren Almenum ca. 1883, zoon van Andries de Vries en Willemke de Vries
  b. Sibbeltje Vellinga, geboren Midlum 16-12-1884
  c. Baukje Vellinga, geboren Midlum 28-04-1886, overleden aldaar 10-09-1886
  d. Gerrit Vellinga, geboren Midlum 01-06-1888
  e. Baukje Vellinga, geboren Midlum 01-05-1890
  f. Matha Vellinga, geboren Midlum 05-09-1891
  g. Theunis Vellinga, geboren Midlum 05-01-1895
  h. Trijntje Vellinga, geboren Midlum 24-06-1897, trouwt Franekeradeel 03-06-1922 Jannes van Nimwegen, oud 28 jaar, geboren Twijzel ca. 1894, zoon van Andreas van Nimwegen en Grietje de Haan
  i. Taekele Vellinga, geboren Midlum 23-04-1900
     
IV.B

 

Valentijn Vellinga, geboren Franeker 20-08-1861, overleden aldaar 13-12-1939, trouwt Franeker 23-07-1882 Japke de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wieger Vellinga, geboren Franeker 10-10-1882
  b. Keimpe Vellinga, geboren Franeker 04-02-1884
  c. Fokje Vellinga, geboren Franeker 17-09-1886
  d. Wieger Vellinga, geboren Franeker 01-05-1889
  e. Jetse Vellinga, geboren Franeker 29-09-1890
  f. Symon Vellinga, geboren Franeker 17-07-1892
  g. Fokke Vellinga, geboren Franeker 30-10-1893, overledend aldaar 20-10-1894
  h. Fokke Vellinga, geboren Franeker 30-04-1895
  i. Jacob Vellinga, geboren Franeker 13-12-1896
  j. Catharina Vellinga, geboren Franeker 11-02-1899
    Jeltje Vellinga, geboren Franeker 09-06-1900
     
IV.C

 

Symon Vellinga, geboren Franeker 03-05-1866, overleden aldaar 12-09-1935, trouwt Franeker 19-05-1895 Hyke Visser, geboren Barradeel 22-08-1870, dochter van Sybren Simons Visser en Maartje Jans Post

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybren Vellinga, geboren Franeker 13-07-1896,overleden aldaar 23-01-1897
  b. Sybren Vellinga, geboren Franeker 19-10-1899
  c. Wieger Vellinga, geboren Franeker 13-11-1902
     
IV.D Johannes Vellinga, geboren Franeker 09-04-1866, overleden aldaar 11-10-1940, gehuwd, trouwt Franeker 25-10-1891 Grietje Tuinstra
     
IV.E

 

Valentijn Vellinga, geboren Franekeradeel 23-04-1870, overleden aldaar 29-05-1937, gehuwd, trouwt Franeker 22-05-1892 Reinskje Bruinsma, geboren 13 september 1869, dochter van dochter van Jelle Doedes Bruinsma en Aafke Wytzes Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Oepke Vellinga, geboren Franeker 12-07-1891, overleden 06-09-1958 en begraven Franeker, trouwt Geertje Bron, geboren Opsterland 20-10-1894, overleden 17-02-1985 en begraven Franeker, dochter van Hendrik Bron en Jantje Vaartjes
  b. Jelle Vellinga, geboren Franeker 22-04-1893, overleden 25-10-1960 en begraven Franeker, trouwt Lieuwkje Tichelaar, geboren Franeker 31-08-1895 overleden 26-06-1972 en begraven Franeker, dochter van Hyltje Tichelaar en Aafke Miedema
  c. Sytse Vellinga, geboren Franeker 08-08-1894
  d. Aafke Vellinga, geboren Franeker 15-07-1896, overleden aldaar 01-08-1896
  e. Aafke Vellinga, geboren Franeker 14-02-1898
  f. Jan Vellinga, geboren Franeker 10-01-1901
     
IV.F Albert Vellinga, geboren Franeker 10-06-1881, trouwt Franeker 13-06-1913 Jetsche Draaisma
     
IV.G Valentijn Vellinga, geboren Franekeradeel 02-03-1868, overleden Franeker 25-09-1914, gehuwd 
     
IV.H Sytse Vellinga, geboren Franeker 08-04-1873, trouwt Franeker 06-06-1897 Aaltje Gorter
     

GenWar2002

disclaimer