GENEALOGIE STEENSTRA - STIENSTRA - STINSTRA


 


I. Marten Durks, tichelaarsgezel (1766), bij huwelijk afkomstig van Franeker, ondertrouwt Franeker 13-09-1766 en trouwt Midlum Jeltje Abrahams Plekker, gedoopt Midlum 19-08-1742, dochter van Abraham Hendriks Plekker en Mayke Gosses

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1766 - DTB nr:     250, 1763 - 1782
Vermelding: Ondertrouw van 13 september 1766
Man:         Marten Durks, Franeker
Vrouw:      Jeltje Abrahams, Midlum
NB: tichelaarsgezel

Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1766 - DTB nr:     279, 1675 - 1811
Vermelding: Derde proclamatie van 28 september 1766
Man:          Marten Durks, Franeker
Vrouw:       Jeltje Abrahams Plekker, Midlum
NB: getrouwd te Midlum

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1766 - DTB nr:     263, 1732 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 oktober 1766
Man:          Marten Durks, Franeker
Vrouw:       Jeltje Abrahams, Midlum

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Dirk Martens, geboren 05-07-1767 en gedoopt Midlum 19-07-1767   volgt II
b. Abraham, gedoopt Midlum 1770, jong overleden
c. Mayke, geboren Midlum 15-04-1773 en gedoopt aldaar 02-05-1773
d. Abraham, geboren Midlum 25-06-1779 en gedoopt aldaar 15-08-1779
II.

Dirk Martens Steenstra ook genaamd Stienstra of Stinstra, geboren 05-07-1767 en gedoopt Midlum 19-07-1767, overleden Franekeradeel 26-10-1826, trouwt (1) Midlum 16-11-1788 Doedtje Johannes, bij huwelijk afkomstig van Almenum, trouwt (2) Dronrijp 24-02-1811 Trijntje Johannes Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Dronrijp, geboren ca. 1784, overleden Menaldumadeel 10-11-1827

Trouwregister Hervormde gemeente Midlum, 1788 - DTB nr:     279, 1675 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 november 1788
Man:          Dirk Martens, Almenum
Vrouw:       Doedtje Johannes, Almenum

Trouwregister Hervormde gemeente Dronrijp, 1811 - DTB nr:     512, 1600 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 februari 1811, Dronrijp
Man:         Dirk Martens, Dronrijp
Vrouw:      Trijntje Johannes, Dronrijp

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Jeltje, geboren Harlingen 24-02-1791 en gedoopt aldaar 19-04-1791, jong overleden
b. Jeltje, geboren Harlingen 22-09-1793 en gedoopt aldaar 12-11-1793
c. Johanna Dirks Steenstra ook genaamd Stienstra, geboren Harlingen 03-01-1797 en gedoopt aldaar 31-01-1797, overleden Franeker 20-05-1864, gehuwd, trouwt (1) Menaldumadeel 30-05-1832 Ate Jans Turf, geboren Minnertsga ca. 1800, overleden Menaldumadeel 27-06-1835, zoon van Jan Ates Turf en Lijsbert Gerbens Koopal

kinderen uit 2e huwelijk:
 
d. Marten Dirks Stienstra ook genaamd Steenstra, geboren mairie Dronrijp 03-07-1811   volgt III.A
e.

Johannes Dirks Stienstra, geboren mairie Dronrijp 14-06-1814   volgt III.B

f. Jelle Dirks Stinstra, geboren Midlum 28-11-1820   volgt III.C
III.A Marten Dirks Stienstra ook genaamd Steenstra, geboren mairie Dronrijp 03-07-1811, overleden Franeker 25-04-1871, trouwt (1) Franeker 19-06-1836 Hiltje Jans Reen, geboren Wonseradeel (mairie Witmarsum) 12-12-1812, overleden Franeker 20-10-1850, dochter van Jan Jurres Reen en Grietje Ytsens de Jong, trouwt (2) Franeker 29-04-1866 Margje Johannes Duré, weduwe van Klaas Tjallings Wijma, geboren ca. 1817, overleden Franeker 27-06-1880

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Grietje Martens Steenstra, geboren Franeker 28-02-1837, overleden Franekeradeel 16-02-1858
b. Dirk Martens Steenstra, geboren Franeker 22-10-1839   volgt IV.A
c. Trijntje Martens Steenstra, geboren Franekeradeel 10-02-1842 , overleden Franeker 04-06-1877, trouwt Franeker 24-05-1863 Sjoerd Ruurda, geboren Franeker 18-05-1839, overleden Leeuwarden 11-03-1916, zoon van Johannes Sjoerds Ruurda en Baukje Ates Grijpma
d. Jantje (Janke) Martens Steenstra, geboren Franeker 04-12-1844, overleden Menaldumadeel 23-05-1879, trouwt Menaldumadeel 13-07-1870 Hendrik Jans Deelstra, geboren Aalsum 14-10-1844, zoon van Jan Jans Deelstra ook genoemd Dijlstra en Janke Pieters Vlassinga,
e. Johannes Martens Steenstra, geboren Franeker 07-07-1849   volgt IV.B
III.B Johannes Dirks Stienstra, geboren mairie Dronrijp 14-06-1814, trouwt (1) Menaldumadeel 25-05-1836 Tettje ook genaamd Ietje Lieuwes Sipma, geboren Minnertsga 17-02-1818, overleden Menaldumadeel 19-12-1837, dochter van Lieuwe Johannes Sipma en Trijntje Pieters Siccama, trouwt (2) Menaldumadeel 20-04-1840 Riemke Heerkes Nijdam, geboren Dronrijp 26-12-1817, dochter van Heerke Pieters Nijdam en Ytje Wybes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Lieuwe Stienstra, geboren Menaldumadeel 03-03-1837

kinderen uit 2e huwelijk:
 
b. Ytje Stienstra, geboren Menaldumadeel 23-11-1840
c. Dirk Stienstra, geboren Menaldumadeel 17-06-1843
III.C Jelle Dirks Stinstra, geboren Midlum 28-11-1820, overleden Franekeradeel 29-04-1860, gehuwd, trouwt Franekeradeel 08-12-1845 Hiltje Hessels Steenstra, geboren Zweins ca. 1818, dochter van Hessel Riemers Steenstra en Antje Jans de Groot

kinderen uit 1e huwelijk:
 

a. Hessel Jelles Stinstra, geboren Welsrijp 01-03-1846   volgt IV.C
b. Dirk Jelles Stinstra, geboren Franekeradeel 19-10-1847, overleden Franeker 03-11-1925
c. Antje Jelles Stinstra, geboren Zweins 01-12-1849, overleden Menaldumadeel 10-10-1933, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 04-11-1880 Fokke Feitsma, geboren Dronrijp ca. 1850, zoon van Reinder Fokkes Feitsma en Joukje Jans van Ruiten
d. Maaike Jelles Stinstra, geboren Midlum 05-04-1855, trouwt Menaldumadeel 20-05-1880 Rintje Pieters Meyer, geboren Dronrijp ca. 1849, zoon van Pieter Ruurds Meyer en Douke Hobbes Meyer
e. Marten Jelles Stinstra, geboren Herbaijum 16-02-1860   volgt IV.D
IV.A Dirk Maartens Steenstra, geboren Franeker 22-10-1839, overleden Menaldumadeel 09-04-1887, trouwt Franeker 08-11-1863 Durkje Valentijns Vellinga, geboren Franeker 18-11-1840, dochter van Valentijn Tjepkes Vellinga en Jeltje Gerrits Gerlofsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Marten Steenstra, geboren Berlikum 06-07-1865, overleden Franeker 25-09-1865
  b. Marten Steenstra, geboren Berlikum 29-08-1866   volgt V.A
  c. Valentijn Steenstra, geboren Berlikum 14-10-1868   volgt V.B
d. Hillebrand Steenstra, geboren Berlikum 13-08-1870, overleden aldaar 15-05-1872
e. Jeltje Steenstra, geboren Berlikum 10-08-1871, overleden aldaar 23-05-1872
f. Hillebrand Steenstra, geboren Berlikum 24-05-1873, overleden aldaar 08-04-1876
g. Jeltje Steenstra, geboren Berlikum 22-08-1874, overleden aldaar 12-06-1876
  h. Johannes Steenstra, geboren Berlikum 19-03-1876   volgt V.C
i. Jeltje Steenstra, geboren Berlikum 31-03-1877, overleden aldaar 26-06-1878
j. Hiltje Steenstra, geboren Berlikum 19-10-1878, overleden aldaar 11-11-1886
k. Jeltje Steenstra, geboren Berlikum 26-11-1879, overleden aldaar 23-08-1880
l. Jeltje Steenstra, geboren Berlikum 13-02-1881, trouwt Menaldumadeel 18-02-1904 Tetman van Dijk, geboren Berlikum 08-03-1878, zoon van Klaas Douwes van Dijk en Jeltje Klazes Hoogterp
m. Wyger Steenstra, geboren Berlikum 14-12-1882   volgt V.D
IV.B Johannes Martens Steenstra, geboren Franeker 07-07-1849, overleden aldaar 02-03-1877, trouwt Franeker 20-09-1874 Aafke Gerlofs Dijkstra, geboren Franeker 01-04-1853, overleden aldaar 26-12-1920, dochter van Gerlof Rinses Dijkstra en Trijntje Hobbes Zondervan

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Trijntje Steenstra, geboren Menaldumadeel 29-07-1875, overleden aldaar 19-02-1918, gehuwd, trouwt Franeker 19-06-1898 Frans Koster, geboren Franeker 09-12-1875, zoon van Hendrik Koster en Tjaltje Tichelaar
b. Marten Steenstra, geboren Menaldumadeel 03-10-1876, overleden aldaar 21-12-1894
IV.C Hessel Jelles Stinstra, geboren Welsrijp 01-03-1846, overleden Franeker 21-03-1917, gehuwd, trouwt Franekeradeel 12-05-1877 Aafke Bonnema, geboren Dronrijp ca. 1852, dochter van Kornelis Klazes Bonnema en Jetske Douwes Posthumus

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Hiltje Stinstra, geboren Franekeradeel 01-03-1878, overleden aldaar 27-01-1882
b. Jetske Stinstra, geboren Franekeradeel 21-02-1879
c. Jelle Stinstra, geboren Franekeradeel 09-06-1880, overleden aldaar 22-01-1882
d. Jelle Stinstra, geboren Franekeradeel 12-01-1883
e. Cornelis Stinstra, geboren Franekeradeel 25-04-1885 overleden aldaar 15-07-1889
f. Dirk Stinstra, geboren Franekeradeel 29-09-1886
g. Hiltje Stinstra, geboren Franekeradeel 09-07-1889, overleden aldaar 25-07-1889
IV.D Marten Jelles Stinstra, geboren Herbaijum 16-02-1860, trouwt Franekeradeel 21-10-1882 Jeltje Pieters Scheper, geboren Marrum 1857, dochter van Pieter Jacobs Scheper en Antje Klazes Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Jelle Stinstra, geboren Franekeradeel 22-06-1883
V.A Marten Steenstra, geboren Berlikum 29-08-1866, overleden aldaar 29-10-1918, trouwt Menaldumadeel 21-05-1891 Pietje Runia, geboren Berlikum 25-12-1867, overleden Menaldumadeel 08-10-1941, dochter van Sjoerd Theunis Runia en Antje Jacobus van Schepen

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Antje Steenstra, geboren Berlikum 19-09-1892, trouwt Menaldumadeel 27-03-1913 Rienk Zoodsma, geboren Minnertsga ca. 1892, zoon van Sytse Zoodsma en Trijntje Bouma
b. Dirk Steenstra, geboren Berlikum 21-09-1895, trouwt Menaldumadeel 16-05-1918 Doetje Groenhout, geboren Berlikum ca. 1887, dochter van Sjoerd Groenhout en Ytje Nieuwhof
V.B Valentijn Steenstra, geboren Berlikum 14-10-1868, overleden aldaar 15-04-1905, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 29-05-1890 Grietje de Haan, geboren Berlikum 08-05-1869, dochter van Jan Andries de Haan en Sytske Klazes Bijlsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Dirkje Steenstra, geboren Menaldumadeel 03-11-1890
b. Jan Steenstra, geboren Menaldumadeel 03-11-1893
c. Sytske Steenstra, geboren Zuidhorn ca. 1897, overleden Leeuwarden 18-03-1920
V.C Johannes Steenstra, geboren Berlikum 19-03-1876, overleden aldaar 24-07-1941, trouwt Menaldumadeel 08-05-1902 Anna Osinga, geboren Berlikum 15-10-1876, dochter van Heerke Nannes Osinga en Eva Klazes Lautenbach
V.D Wyger Steenstra, geboren Berlikum 14-12-1882, trouwt Menaldumadeel 27-06-1907 Pietje Haarsma, geboren Minnertsga 14-03-1886, dochter van Frans Haarsma en Klaaske Kuipers

GenWar2002

    

disclaimer