GENEALOGIE WIEBE HOBBES


     
I. Wiebe Hobbes, afkomstig van Dronrijp, trouwt met ondertrouw Wommels 19-08-1677 Hiltje Gerlofs, afkomstig van Wommels

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard 1627-1734, Hidaard tot 1719 bij Oosterend - Inventarisnr.: DTB 402
Vermelding : Ondertrouw op 19 augustus 1677 in Wommels
Bruidegom  : Wiebe Hobbes afkomstig van Dronrijp
Bruid         : Hiltie Gerlefs afkomstig van Wommels
Opmerking : hij met attestatie

uit dit huwelijk:
 

  a. Hobbe, gedoopt Dronrijp 10-04-1681   volgt II
     
     
II. Hobbe Wybes, gedoopt Dronrijp 10-04-1681, trouwt Romkje Jelles, gedoopt Dronrijp 19-09-1686, dochter van Jelle Heerckes, bakker bij de brug en Rixt Willems

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wybe, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 07-08-1707, overleden voor 10-05-1711
  b. Jelle, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 23-09-1708, overleden voor 18-12-1712
  c. Hiltie, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 04-05-1710, overledne voor 05-01-1716
  d. Wybe, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 10 mei 1711
  e. Jelle, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 18-12-1712   volgt III
  f. Willem, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 14-09-1714
  g. Hiltie, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 05-01-1716
  h. Rixt, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 05-09-1717, overleden voor 05-01-1716
  i. Rixt, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 28-09-1718  
  j. Seerp, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 07-04-1720
  k/ Johannes, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 12-10-1721
  l. Geertie, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 24-09-1724
  m. Gellof, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 02-06-1727, overleden voor 27-04-1732
  n. Lysbet, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 02-06-1727
  o. Gellof, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 27-04-1732
     
III. Jelle Hobbes, (veer)schipper, geboren Jorwerd en gedoopt aldaar 18-12-1712
Gedoopt op 18 december 1712 in Jorwerd
Dopeling: Jelle
   Vader: Hobbe Wybes
 trouwt (1) Aaltje Gerrijts, overleden voor 1751, trouwt (2) Oosterlittens 21-04-1751 Neeltje Arjens van Buiren, bij huwelijk afkomstig van Oosterlittens

Quotisatiekohieren 1749  -  Baarderadeel, fol. 54
Jelle Hobbes, Baarderadeel    - 
Plaats:   Oosterlittens        /   Omschrijving:   gemeen persoon; schipper
Gezin volw:   2 en kind: 4   /   Aanslag:   14-13-0
Verhoging: --                   /   Vermogen: --

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810 - Inventarisnr.: 82
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 21 april 1754 in Oosterlittens
Man          : Jelle Hobbes afkomstig van Jorwerd
Vrouw       :  Neeltje Arjens van Buiren afkomstig van Oosterlittens
Opmerking :  hij is weduwnaar; hij is veerschipper

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hobbe, gedoopt Tzummarum 15-05-1740
  b. Gerrijt, gedoopt Tzummarum 08-04-1742   zie verder genealogie Bijlsma
  c. Heerke, gedoopt Oosterlittens 26-01-1744   zie verder genealogie van den Akker
  d. Trijntje Jelles van de Akker, geboren 1748 en gedoopt Oosterlittens 11-08-1748, overleden Baarderadeel 01-10-1823, trouwt Bozum 27-10-1770 Ynze Pieters Flietstra, gedoopt Bozum 17-09-1741, overleden Baarderadeel 28-12-1817, zoon van Pyter Poppes en Marijke N.N.
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e, Arjen, geboren 26-12-1754 en gedoopt Oosterlittens 29-12-1754, overleden 08-02-1814
  f. Willem Jelles, geboren 15-05-1756 en gedoopt Oosterlittens 27-05-1756, overleden 28-06-1771 [overleden tijdens het wolkammen bij Epke Jans]
     

contact

naar boven

disclaimer