GENEALOGIE GROENEWOUD


Voor voorgeslacht I. Jakob Kornelis zie : genealogie Aesge Aeges
     
I.

 

Jakob Kornelis, boer, gedoopt Opeinde (Sma) 02-01-1746, overleden Rottevalle 07-04-1808, zoon van Kornelis Sytses en Antje Jacobs, trouwt Rottevalle 09-06-1774 Antje Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle ca. 1747, overleden aldaar 05-07-1830,  dochter van Rinse Hendriks en Eelkjen Willems

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle - DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 juni 1774, Rottevalle
Man:         Jacob Cornelis, Rottevalle
Vrouw:      Antje Renses, Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. Eelkjen Jakobs Groenewoud, geboren Rottevalle 1777, overleden Drachten 28-11-1852, trouwt Rottevalle 29-12-1799 Albert Diemers de Boer, geboren Rottevalle 1774, overleden Smallingerland 19-02-1857, zoon van Diemer Renzes en Matzen Alberts
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1852
Overledene: Eelkje Jakobs Groenewoud - Overleden: 28-11-1852 - Wonende: Drachten
  moeder van Martsen, Bontje, Diemerke, Ettje, allen arbeidster, Antje, dienstmeid Boornbergum, Jakobje (vrouw van Egbert Wopkes Ritsma, arbeider) en Rinske Alberts de Boer (vrouw van Jan v.der Velde, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  b. Rinze, geboren Rottevalle ca. 1781   volgt II
  c. Rinskjen Jacobs  Groenewoud, geboren Rottevalle ca. 1783. overleden Wijnjeterp 18-06-1815, trouwt Wijnjeterp 08-05-1808 Jeen Fokkes Fokkema, boer en arbeider, geboren Lippenhuizen 12-02-1776, overleden Wijnjeterp 21-01-1853, zoon van Fokke Egberts en Jitske Jans
  d. Willem Jakobs Groenewoud, geboren Rottevalle ca. 1787, overleden Smallingerland 07-09-1857
  e.

Grietje Jakobs Groenewoud, gebpren Rottevalle 27-06-1790, overleden aldaar 08-12-1871, trouwt Rottevalle 23-10-1808  Lammert Geerts Landman, arbeider, geboren Zuider Drachten 27-06-1784, overleden Rottevalle 03-12-1836, zoon van Geert Jeens en Antje Lammerts

     
II.

 

Rinze Jacobs Groenewoud, arbeider, geboren Rottevalle ca. 1781, overleden Smallingerland 27-02-1849, trouwt Rottevalle 22-10-1809 Liske Minderts van der Meer, geboren Opende ca. 1791, overleden Smallingerland 20-06-1868, dochter van Mindert Taekes van der Meer en Taapke Jiskes van der Veen

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 22 oktober 1809 in Rottevalle
Man          : Rinze Jacobs afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Liske Minderts afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Mairie Oudega, fol. 49v
Groenewoud, Renze Jakobs, Rottevalle 98
k. Jakob 1

kinderen uit dit huweljk:
 

  a. Jakob, geboren Rottevalle 04-08-1810   volgt III.A
  b. Mindert Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 12-05-1816   volgt III.B
  c. Willem Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 18-09-1818   volgt III.C
  d. Taapke Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 07-05-1820, overleden Houtigehage 24-09-1887, trouwt Smallingerland 08-03-1845 Roel Thijsses Pool, geboren Drachten 1807, overleden aldaar 26-11-1868, zoon van Thijs Klazes Pool en Durkje Roels
  d. Anne Rinzes Groenewoud, arbeider, geboren Rottevalle 18-09-1822, overleden aldaar 31-05-1848
  f. Andries Rinzes Groenewoud, geboren Drachten 18-05-1826   volgt III.D
  g. Jisk Rinzes Groenewoud, geboren Drachten 05-11-1831   volgt III.E
     
III.A

 

Jakob Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 04-08-1810, overleden aldaar 21-01-1895, trouwt Smallingerland 07-05-1836 Trijntje Thomas Smits, geboren Kootstertille 17-06-1814, overleden Rottevalle 02-11-1893, dochter van Thomas Wiebes Smits en Gettje Johannes Windstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Liske Groenewoud, geboren Rottevalle 28-07-1837, overleden Terhorne 05-03-1909, trouwt Opsterland  29-06-1859 Johannes Ykes Ykema, weduwnaar van Geertje Ruurds Abma, boer, timmerman en arbeider, geboren Westhem 12-04-1822, overleden Terhorne 25-06-1891, zoon van Yke Johannes Ykema en Fokeltje Barteles Idzerda
  b. Geertje Groenewoud, geboren Rottevalle 05-09-1839, trouwt (1) Smallingerland 12-07-1862 Tjisse Beerends Reitsma, arbeider, geboren Rottevalle 05-06-1827, overleden aldaar 25-07-1889, zoon van Berend Tjisses Reitsma en Trijntje Lieuwes van der Lei, trouwt (2) Smallingerland 28-06-1890 Rink Itskes Dijkstra, arbeider, geboren Terwispel 13-10-1849, zoon van Itske Rienks Dijkstra en Wytske Feitzes van Zwol
     
III.B

 

Mindert Rinzes Groenewoud, geboren Rottevalle 12-05-1816, overleden Menaldumadeel 04-08-1886, trouwt Menaldum 07-06-1837 Trijntje Everts Wijnkoning alias Koning, geboren Stiens 28-12-1818, overleden Berlikum 24-11-1885, dochter van Evert Everts Wijnkoning alias Koning en Willemke Jans Nieuwenhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willemke Minderts Groenewoud, geboren Menaldumadeel 18-12-1837, overleden aldaar 02-05-1838
  b. Rinze Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 12-01-1839, overleden aldaar 15-05-1839
  c. Rinze Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 20-01-1840   volgt IV.A
  d. Evert Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 23-10-1841, overleden aldaar 08-03-1842
  e. Willemke Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 09-07-1844, overleden aldaar 07-12-1860
  f. Liskje Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 14-04-1849, overleden St. Jacobiparochie 01-06-1909, trouwt Menaldum 20-05-1868 Klaas Klazes Schiphof, geboren Berlikum 28-01-1843, overleden Franeker 22-08-1926, zoon van Klaas Pieters Schiphof en Grietje Foppes Dijkstra
  g. Antje Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 19-04-1851, overleden aldaar 16-05-1852
  h. Anne Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 03-01-1854   volgt IV.B
     
III.C

 

Willem Rinzes Groenewoud, arbeider, geboren Rottevalle 18-09-1818, overleden Surhuisterveen 16-10-1859, trouwt Smallingerland 31-05-1844 Baukjen Linzes Dijkstra, geboren Drachten 21-04-1820, overleden Smallingerland 17-01-1886, dochter van Linze Theunis Dijkstra en Antje Harmens Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rinze Willems Groenewoud, geboren Harkema Opeinde 02-12-1845   volgt IV.C
  b. Antje Willems Groenewoud, geboren Achtkarspelen 25-12-1847, overleden Franeker 30-06-1919
  c. Linze Willems Groenewoud, geboren Surhuisterveen 10-04-1851   volgt IV.D
  d. Liske Willems Groenewoud, geboren Achtkarspelen 15-12-1853, overleden aldaar 09-07-1860
  e. Janke Willems Groenewoud, geboren Achtkarspelen 15-07-1857, overleden aldaar 16-09-1902, trouwt Achtkarspelen 08-03-1890 Petrus Nieuwenhuis, geboren Achtkarspelen 21-05-1852, overleden aldaar 15-08-1921, zoon van Bareld Hanzes Nieuwenhuis en Zwaantje Foppes Bouma
     
III.D

 

Andries Rinzes Groenewoud, geboren Dracchten 18-05-1826, trouwt (1) Smallingerland 16-05-1846 Gertje Hedzers Hooyenga, geboren Bergum 13-03-1822, overleden Achtkarspelen 02-01-1849, dochter van Hedzer Jelles Hooyenga en Grietje Liebbes Veenstra, trouwt (2) Smallingerland 10-05-1851 Albertje Jurjens Huisman, geboren Drachten 16-10-1821, overleden Smallingerland 08-04-1906, dochter van Jurjen Oeges Huisman en Sietske Roels

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rinze Andries Groenewoud, geboren Oostermeer 23-09-1847   volgt IV.E
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sietske Groenewoud, geboren Opeinde 15-05-1852, trouwt Smallingerland 13-03-1875 Gerben Postma, geboren Surhuisterveen 16-04-1849, zoon van Bouwe Keis Postma en Trientje Gerbens Tuinstra
  c. Anne Groenewoud, geboren Opeinde 27-07-1855   volgt IV.F
     
III.E

 

Jisk Rinzes Groenewoud, timmerman, landbouwer, geboren Drachten 05-11-1831, overleden Oostermeer 29-08-1897, trouwt Smallingerland 07-03-1863 Jeltje Errits Postma, weduwe van Tamme Auwerts de Hoek, geboren Rottevalle 18-09-1824, dochter van Errit Errits Postma en Ynje Geerts Overzet

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jentje alias Ientje Groenewoud, geboren Rottevalle 06-10-1863, overleden Smallingerland 07-08-1940, weduwe, trouwt Smallingerland 08-05-1886 Jan Pool, geboren Drachten 04-02-1855, zoon van Eizo Jans Pool en Syke Gerrits de Vries
     
IV.A Rinze Minderts Groenewoud, geboren Berlikum 20-01-1840, trouwt Menaldumadeel 11-06-1863 Antje Kornelis de Vries, geboren Berlikum 17-06-1837, dochter van Kornelis Paulus de Vries en Jouwerke Johannes Vis
     
IV.B Anne Minderts Groenewoud, geboren Berlikum  03-01-1854, overleden Menaldumadeel 28-12-1923, trouwt Menaldumadeel 24-05-1877 Maartje Tyles van Dokkumburg, geboren Berlikum 19-06-1855, overleden Menaldumadeel 05-05-1940, dochter van Tyle Wybes van Dokkumburg en Grietje Kornelis de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Grietje Groenewoud, geboren Menaldumadeel 05-03-1878
     
IV.C Rinze Willems Groenewoud, geboren Harkema Opeinde 02-12-1845, overleden Achtkarspelen 08-03-1907, trouwt Achtkarspelen 16-06-1870 Gerkjen Oedzes Bos, geboren Surhuisterveen 10-04-1844, overleden Achtkarspelen 09-11-1894, dochter van Oeds Sybes Bos en Pietje Jakobs van der Sluis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Groenewoud, geboren Achtkarspelen 07-09-1871, overleden aldaar 28-01-1891
   - levenloos kind (zoon); Achtkarspelen 23-04-1874
   - levenloos kind (dochter); Achtkarspelen 24-09-1875
  b. Pietje Groenewoud, geboren Achtkarspelen 14-09-1876, overleden adaar 20-06-1878
  c. Willem Groenewoud, geboren Achtkarspelen 03-03-1879, overleden Wagemborgen 01-11-1918
  d. Pietje Groenewoud, geboren Achtkarspelen 20-02-1882, overleden Enschede 29-06-1949, trouwt Gerrit Jan Bakker
  e. Antje Groenewoud, geboren Achtkarspelen 12-11-1885, overleden aldaar 28-04-1886
     
IV.D Linze Willems Groenewoud, geboren Surhuisterveen 10-04-1851, trouwt Smallingerland 22-11-1890 Wietske Weima, geboren Drachten 27-01-1863, dochter van Melle Jentjes Weima en Tjaltsje Durks de Graaf

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Willem Groenewoud, geboren Drachten 21-08-1891   volgt V.A
  b. Tjaltje Groenewoud, geboren Drachten 13-01-1895, trouwt Smallingerland 23-10-1915 Kornelis Dijkstra, geboren Bakkeveen 17-09-1896, zoon van Auke Dijkstra en Roelofje Blom
     
IV.E Rinze Andries Groenewoud, geboren Oostermeer 23-09-1847, trouwt (1) Smallingerland 12-05-1877 Jeltje Eliveld, geboren de Wilp 25-01-1850, overleden Smallingerland 06-04-1881, dochter van Hendrikje Harms Eliveld, trouwt (2) Achtkarspelen 25-01-1894 Sepkjen Blom, weduwe van Hans Tjerks Boonstra, geboren Terwispel 12-09-1836, dochter van Pieter Hanzes Blom en Aukjen Wiebes van der Schaaf   

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon), Smallingerland 26-03-1881
     
IV.F Anne Andries Groenewoud, geboren Opeinde 27-07-1855, trouwt (1) Smallingerland 26-09-1879 Tjitske Baron, geboren Drachten 28-05-1852, dochter van Hans Sints Baron en Wyke Gerrits Palm, trouwt (2) Smallingerland 31-03-1906 Mettje List, geboren Rottevalle 15-04-1842, dochter van Hendrik List en Janke Geeuwkes Spoelstra, trouwt (3) Smallingerland 06-03-1909 Trijntje Pultrum, geboren Surhuisterveen 09-08-1861, dochter van Dirk Jilles Pultrum en Baye Jans Nieuwenhuis

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Andries Groenewoud, geboren Surhuisterveen 22-01-1881   volgt V.B
  b. Wijke Groenewoud, geboren Smallingerland 06-01-1882, overleden aldaar 20-07-1883
  c. Albertje Groenewoud, geboren Smallingerland 23-01-1883, overleden aldaar 30-01-1883
     
V.A Willem Groenewoud, geboren Drachten 21-08-1891, trouwt Smallingerland 19-04-1918 Gepke Herder, geboren Nijega 27-04-1898, dochter van Oebele Herder en Antje van der Wagen
     
V.B Andries Groenewoud, geboren Surhuisterveen 22-01-1881, overleden Boornbergum 20-08-1938, trouwt Smallingerland 01-02-1902 Gepke van der Terp, geboren Drachten 07-03-1880, dochter van Johannes van der Terp en Pietje van Houten
     
bronnen:
- gegevens ontleend aan kwartierstaat Klaas Bekkema
- Tresoar

contact

naar boven

disclaimer