GENEALOGIE DE VRIES


Voor voorgeslacht I.A Jaldert Jeens de Vries en I.B Roel Jeens de Vries zie: genealogie Rinse Rienks
     
I.A Jaldert Jeens de Vries,geboren Terwispel ca 1743, overleden Langezwaag 19-04-1834,zoon van Jeen Jallerts alias Jolderts, Jalderts of Jeldertz en Grietje Feitzes, trouwt Terwispel 26-05-1771 Wietske Jalkes ook vermeld alsWytske Jalkes de Vries, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, overleden Terwispel 29-01-1821, dochter van Jalke Jallerts en Minke Freerks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 26 mei 1771 in Terwispel
Man          : Jaldert Jeens afkomstig van Terwispel
Vrouw       : Wytske Jalkes afkomstig van Terwispel

Familienamen 1811 - Gorredijk, deel 1 folio 64 verso
Vries, Jaldert Jeens de, Terwispel
kinderen: Jeen 34, Freerk 17, Grietje 36, Minke 32, Jenke 29, Jennum, Fedtje 20, Terwispel

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1834
Overledene: Jaldert Jeens de Vries - Overleden: 19 april 1834 - Wonende: Langezwaag
  vader van Grietje (wed. Jan Gjalts Dijkstra), Jeen, Minke (vrouw van Fedde Martens Riemersma, te Haulerwijk), Jenke (vrouw van Gjalt Jans Meyer, te Baard), Baukje (vrouw van Pieter Hendriks de Vries, te Terwispel), Fettje
(vrouw van Geele Douwes Faber), Freerk en wijlen Jalke Jalderts de Vries (vader van Wytske, vrouw van Roel Johannes v.der Bos, te Schurega, Teye, te Terwispel, Antje, aldaar en Wypkje Jalkes de Vries, aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1821
Overledene: Wytske Jalkes de Vries - Overleden: 29-01-1821 - Wonende: Terwispel
  enige testamentair erfgenaam van vruchtgebruik is - haar man? - Jaldert Jeens de Vries, koemelker; ab intestato erfgenamen van bloot eigendom zijn - hun kinderen? - Grietje, Jeen, Minke, te Haulerwijk, Jenke, te Baard, Baukje, Fettje en Freerk Jalderts de Vries. Saldo fl. 53,48. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Jalke, geboren Terwispel 14-10-1772 en gedoopt aldaar 01-11-1772   volgt II.A
  b. Grietje, geboren Terwispel 18-08-1775 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 22-10-1775, jong overleden
  c. Jeen Jalderts de Vries, geboren Terwispel 17-11-1777 Terwispel en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 21-12-1777, overleden Langezwaag 15-02-1852
Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1852
Overledene: Jeen Jalderts de Vries - Overleden: 15 februari 1852 - Wonende: Langezwaag
  broer van Freerk, Fetje (vrouw van Gale Douwes Faber, landbouwer), Baukje (wed. Pieter Hendriks de Vries), arbeidster Terwispel, Grietje (wed. Jan Gjalts van Dijk), arbeidster De Wilp o/Marum, wijlen NN1 (moeder van Jaldert, landbouwer Veenhuizen, Aukje, vrouw van Rienk Taekes Hof, arbeider Haulerwijk, Marten, idem aldaar, Wytske, wed. Willem Jans Glas, arbeidster aldaar, Jolke, arbeider aldaar en Martha Feddes Riemsma, vrouw van Idzerd Jurjens Bitter, koopman aldaar), wijlen Jinke (vrouw van wijlen Gjalt Jans Meyer, in leven onderwijzer
Baard; moeder van Jan, idem Wanswerd, Tjibbe, idem Huins/Hijlaard en wijlen Jaldert Gjalts Meyer, in leven koopman, man van wijlen Sipkje Sybrens Leyenaar, vader van minderjarige Gjalt, Janke, Wytske en Jinke Jalderts Meyer: in weeshuis en onder voogdij armvoogden Dronrijp) en wijlen NN2 Jalderts de Vries (vrouw van Jalke de Vries; moeder van Teye, arbeider Jubbega-Schurega, Wytske, vrouw van Willem de Haan, idem aldaar, Antje, wed. Jan Geerts Hakse, arbeidster Terwispel en Wypkje Jalkes de Vries, idem aldaar). Saldo fl. 624,75. Bijgevoegd zijn de memories 1011/600, /608, /611 en /632, waarin de verschillende erfgenamen afzonderlijk aangifte doen en suppletoire memorie 1011/840. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  d. Minke Jalderts de Vries, geboren Terwispel 11-12-1779 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 26-12-1779, overleden Haulerwijk 20-01-1848, trouwt Terwispel 02-11-1800 Fedde Martens Rymsma, geboren Lippenhuizen 29-04- 1775 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 28-05-1775, overleden Haulerwijk 07-06-1854, zoon van Marten Jans en Akke Feddes
  e. Jinke Jalderts de Vries, geboren Terwispel 26-08-1782 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 22-09-1802, overleden Baard 06-01-1842, trouwt Gjalt Jans Meyer, onderwijzer, geboren Terwispel 23-04-1782 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik -2-06-1782, overleden Baarderadeel 20-02-1852, zoon van Jan Sybes en Janke Gjalts
  f. Baukje Jalderts de Vries, geboren Terwispel 18-01-1785 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-02-1785, overleden Opsterland 08-08-1858, weduwe, trouwt Pieter Hendriks de Vries
  g. Fetje, geboren Terwispel 10-08-1787 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 02-09-1787, overleden voor 17-09-1791
  h. Fedde, geboren Terwispel 05-03-1790 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 28-03-1790, jong overleden
  i. Fetje Jalderts de Vries, geboren Terwispel 17-09-1791 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 04-12-1791, overleden Schoterland 27-11-1878, weduwe, trouwt Opsterland 10-04-1823 Gaele Douwes Faber, oud 27 jaar, geboren Oldeberkoop, zoon van Douwe Gaeles Faber en Antje Jans
  j. Freerk, geboren Terwispel 04-08-1794 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 24-08-1794   volgt II.B
  k. Jaldert, geboren Terwispel 30-01-1798 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 18-02-1798, jong overleden
     
I.B Roel Jeens de Vries, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-2-1752 (7 weken oud), overleden Terwispel 04-02-1826,zoon van Jeen Jallerts en Grietje Feitzes, trouwt Lippenhuizen17-4-1785 Fimke Tjeerds, bij huwelijk aflomstiga van Terwispel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 april 1785 in Lippenhuizen
Man          : Roelof Jeens afkomstig van Terwispel
Vrouw       : Fimke Tjeerds afkomstig van Terwispel

Familienamen 1811 - Gorredijk, deel 1 folio 65 verso
Vries, Roel Jeens de, Terwispel
kinderen: Tjeerd 25, Knijpe, Jeen 22, Terwispel, Luitsen 18, Fedde 15, Jaldert 12, Johannes 8, Grietje 23, Duurswoude, Jeltje 14, Terwispel, Martje 5

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1826 -
Overledene: Roel Jeens de Vries - Overleden: 4 februari 1826 - Wonende te  : Terwispel
  man van Femke Tjeerds; vader van Tjeerd, te Holtwolde, Grietje (vrouw van Jurrit Siegers Veenstra, te Duurswoude), Jeen, Luitzen, te Knijpe, Fedde, te Gorredijk, Jeltje (vrouw van Feitze Harmens van Zwol), Jaldert, Johannes en minderjarige Martje Roels de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk: ROELOF JEENS en FEMKE TJEERDS
 

  a. Tjeerd, geboren Terwispel 28-05-1786 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 18-06-1786   volgt II.C
  b. Grietje Roels de Vries, geboren Terwispel 10-09-1788 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 21-09-1788, trouwt Terwispel 29-01-1809 Jurrit Siegers Veenstra, geboren Terwispel 01-02-1785 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-02-1785, overleden Opsterland 24-08-1848, z0on van Syger Jurrits en Teetske Jans
  c. Jeen, geboren Terwispel 23-03-1790 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 11-04-1790   volgt II.D
  d. Luitjen, geboren Terwispel 02-01-1793 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 27-01-1793   volgt II.E
  e. Fedde, geboren Terwispel 17-07-1795 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 02-08-1795   volgt II.F
  f. Jeltje Roels de Vries, geboren Terwispel 22-06-1798 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 08-07-1798, trouwt Opsterland 03-01-1826 Feitze Harmens van Zwol, oud 24 jaar, geboren Terwispel, zoon van Harmen Jans van Zwol en Wytske Feitzes
  g. Jaldert Roels de Vries, geboren Terwispel 23-03-1800 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 06-04-1800, , overleden Opsterland 24-01-1867
  h. Johannes, geboren Terwispel 15-04-1804 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 13-05-1804   volgt II.G
  i. Martje Roels de Vries, geboren Terwispel 28-05-1806 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 08-06-1806, overleden Opsterland 26-03-1864, trouwt Opsterland 28-10-1830 Berent Jans de Boer, oud 21 jaar, geboren Gorredijk, zoon van Jan Berends de Boer en Ytje Andries Aardema
     
II.A Jalke Jalderts, geboren Terwispel 14-10-1772 en gedoopt aldaar 01-11-1772, overleden Lippenhuizen 06-02-1809, trouwt Geertje Teyes, bij huwelijk afkomstig van Terwispel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik 1747-1811 - Inventarisnr.: DTB 567
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 mei 1796 in Lippenhuizen
Man          : Jalke Jalderts afkomstig van Lippenhuizen
Vrouw       : Geertje Teyes afkomstig van Terwispel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) - Grietenij Opsterland, register van overledenen 1806-1811 - Inventarisnr.: DTB 554
Overleden : Jalke Jalderts, oud 33 jaar
Datum      : 6 februari 1809
Plaats      : Lippenhuizen
Opm.       : De overledene was gehuwd en laat vijf kinderen na

Familienamen 1811 - Beetsterzwaag, deel 1 folio 41
Reidinga, Jalke Jalderts kinderen voogd en stiefvader, Hendrik Pieters Reidinga, Kortehemmen
kinderen: Jaldert Jalkes 12, Teye 10, Wytzke 14, Antje 8, Wiebkjen 3

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske, geboren Terwispel 01-08-1797 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 03-09-1797
  b. Jaldert, geboren Terwispel 02-02-1799 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 03-03-1799
  c. Teye Jalkes de Vries, geboren Terwispel 26-05-1802 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 05-07-1802, trouwt Opsterland 03-04-1828 Wiepkjen Tjeerds de Vries, oud 20 jaar, geboren Terwispel, zoon van Tjeerd Teyes de Vries en Sjutje Hendriks
  d. Antje Jalkes de Vries, oud 23 jaar, geboren te Kortezwaag, trouwt Opsterland 21-02-1828 Jan Geerts Hakze, oud 26 jaar, geboren Giethoorn, zoon van Geert Jans Hakze en Geertjen Wolters Petter
  e. Wiepkjen, geboren Lippenhuizen 10-09-1808 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 25-09-1808
     
II.B Freerk Jalderts de Vries, geboren Terwispel 04-08-1794 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 24-08-1794, overleden Langezwaag 20-10-1854, gehuwd, trouwt Schoterland 21-08-1836 Trientje Bouwes de Vos, oud 26 jaar, geboren Makkinga 05-12-1808 en gedoopt aldaar 15-01-1809, overleden Bovenknijpe 26-03-1886, dochter van Bouwe Andries en Aafjen Annes
 
Memories van Successie - Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1854
Overledene: Freerk Jalderts de Vries - Overleden: 20 oktober 1854 - Wonende: Langezwaag
  man van Trijntje Bouwes de Vos (45 jr; roerende goederen en legaat ad fl. 85,-/jr); broer van F/Tettje (vrouw van Gale Douwes Faber, landbouwer: samen enige testamentair erfgenamen), Grietje, te Wilp, wijlen Minke (moeder van Jaldert, Akke, Wytske, Marten, Jalke en Martha Feddes Riemsma), wijlen Jinke (moeder van Jaldert, Jan en Tjibbe Gjalts Meyer), Baukje, te Terwispel en wijlen Jalke Jalderts de Vries (moeder van Teye, Wietske, Antje en Wiepkje Jalkes de Vries). Saldo fl. 1.031,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
     
II.C Tjeerd Roels de Vries, geboren Terwispel 28-05-1786 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 18-06-1786, trouwt Schoterland (mairie Heerenveen) 13-05-1812 Tjitske Beerends, oud 26 jaar, geboren Gorredijk, dochter van Beerent Klazes en Grietje Hanzes
     
     
II.D Jeen Roels de Vries, geboren Terwispel 23-03-1790 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 11-04-1790, trouwt Opsterland 13-05-1831 Yttje Andries Aardema, oud 49 jaar, geboren Terwispel, dochter van Andries Aises Aardema en Fimke Wybes
     
     
II.E Luitjen Roelofs de Vries, geboren Terwispel 02-01-1793 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 27-01-1793, trouwt Schoterland 29-02-1824 Antje Roels Singelaar, oud 24 jaar, geboren te In de Compagnie onder Jubbega Schurega, dochter van Roel Jans Singelaar en Aaltje Harmens Schaap
     
     
II.F Fedde Roels de Vries, geboren Terwispel 17-07-1795 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 02-08-1795, trouwt Opsterland 11-04-1822 Aukjen Rinses de Jong, oud 21 jaar, geboren Gorredijk, dochter van Rinse Jans de Jong en Aaltje Durks
     
     
II.G Johannes Roels de Vries, geboren Terwispel 15-04-1804 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 13-05-1804, trouwt Opsterland 15-04-1830 Fimke Meints de Boer, oud 22 jaar, geboren Lippenhuizen, dochter van Meint Teyes de Boer en Janke Sjoerds
     
III.A  
     
     
III.B  
     
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B    
     
     
     
     
     
IV.C    
     
   
     
IV.D    
     
     
     
     
     
     
IV.E    
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     

contact

naar boven

disclaimer