GENEALOGIE BIERMA


Voor voorgeslacht I. Ids Hessels Bierma zie: genealogie Hessel Idzes
     
I. Ids Hessels Bierma, geboren 1747, op belijdenis aangenomen in de Doopsgezinde Gemeente te Harlingen 03-07-1767, boer te Pietersbierum 1766-1776, te Holwerd op Ytsma-Sathe 1776-1780, te Ternaard op Ydlaard 1781-na 1812 en te Ferwerd Jansma Sathe tot 1817, overleden Ferwerd 09-11-1817, zoon van Hessel Idses en Trijntje Jans, trouwt (1) Holwerd 20-10-1765 Trijntje Jans, geboren Blija ca. 1747, overleden Holwerd 11-1776, trouwt (2) Holwerd 07-03-1779 Diuke Jans, geboren ca. 1750, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, trouwt (3) Ternaard 01-09-1782 Gaatske Sjoerds Gerroltsma, geboren ca. 1756, overleden Holwerd 24-02-1846

Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1779 - DTB nr: 757, 1656 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 maart 1779, Holwerd
Man: Ids Hessels, Holwerd
Vrouw: Diuke Jans, Holwerd

Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1782 - DTB nr: 762, 1612 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 september 1782, Ternaard
Man: Ids Hessels, Ternaard
Vrouw: Gaatske Sjoerds, Ternaard

Familienamen 1811 - Mairie Ternaard, fol. 41
Bierma, Ids Hessels, Ternaard (tekent met Ids Hessels Bierman)
k.   Jorrit Idses 37, Holwerd, Hessel (?), Holwerd, Jan 41, Nijnke 23, Sjoerd 22, Eeke 21, Ids 19
kk.  van Hessel: Nynke 19, Watse 16, Ids 12, Jan 5, Sjoukje 3
      van Jorrit: Nynke 11, Gerlof 6, Ids 4 Antje 2, Ytske 6 maanden

kinderen uit 1e huwelijk: 

  a. Hessel Idses Bierma, geboren Pietersburum 26-05-1767   volgt II.A
  b. Jan, geboren Pietersburum 1770, overleden Holwerd 16-12-1819
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1819
Overledene: Jan Idses  Bierma - Overleden: 16 december 1819 - Wonende: Holwerd
  broer van Hessel, landbouwer en Jorrit Idses Bierma, jeneverbrander; halfbroer
van Sjoerd, landbouwer Blija, Ids, landbouwer Ferwerd, Trijntje (vrouw van
Reinder Theunis Renema, gardenier) en Eke Idses Bierma (vrouw van Hyltje
Gerbens Koopmans, landbouwer). Saldo fl. 4.164,83. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  c. Jorrit, geboren ca. 1775   volgt II.B
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  d. Trijntje (Nijnke) Idzes Bierma, geboren Ternaard ca. 1785, trouwt Ferwerderadeel 01-06-1820 Reinder Teunis Renema, geboren Blija ca. 1791, zoon van Teunis Reinders Renema en Antje Goffes
  e. Sjoerd, geboren Ternaard Ternaard 20-05-1788   volgt II.C
  f. Eeke Idses Bierma, geboren ca. 1790, overleden Holwerd 03-07-1826, trouwt Westdongeradeel (mairie Ternaard) 03-01-1812 Hyltje Gerbens Koopmans, geboren Holwerd 10-07-1786, overleden aldaar 01-07-1830, zoon van Gerben Hyltjes en Bregtje Pieters
  g. Ids Idses Bierma, geboren Ternaard 07-11-1792
     
II.A Hessel Idses Bierma, assesor Westdongeradeel, geboren Pietersburum 26-05-1767, overleden Holwerd 20-01-1831, oud 63 jaar, gehuwd, trouwt Holwerd 12-12-1790 Antje Watzes Douma, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren Holwerd ca. 1770, overleden aldaar 25-05-1849, dochter van Watze Pyters en Sjoukje Jacobs

Trouwregister Hervormde gemeente Holwerd, 1790 - DTB nr: 757, 1656 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 december 1790, Holwerd
Man:          Hessel Idses, Ternaard
Vrouw:       Antje Watses, Holwerd

Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1831
Overledene: Hessel Idses  Bierma - Overleden: 20 januari 1831 - Wonende: Holwerd
  assessor WDD; man van Antie Watzes; vader van Nynke (vrouw van Jan Gerlofs Jensma, landbouwer), Watze, koopman, Sjoukie, Ids, landbouwer Aalsum en Jan Hessels Bierma, landbouwer Waaxens. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nynke Hessels Bierma, geboren ca. 1792, overleden Holwerd 24-08-1835, trouwt Holwerd 02-12-1810 Jan Gerlofs Jensma, weduwnaar van Akke Jorrits, landbouwer, geboren ca. 1775, overleden Westdongeradeel 05-02-1854, zoon van Gerlof Goffes Jensma en Antje Teunis
  b. Watse, geboren Holwerd 25-12-1793   volgt III.A
  c. Ids, geboren Holwerd 27-01-1797   volgt III.B
  d. Jan, geboren Holwerd 18-04-1802   volgt III.C
  e. Sjoukje Hessels Bierma, geboren Holwerd 26-07-1807, overleden Holwerd 27-07-1840, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 28-05-1833 Alef Lourens Olivier, geboren ca. 1809, overleden Oostdongeradeel 07-10-1889, zoon van Louw Alefs Olivier en Klaaske Johannes Rynks
     
II.B Jorrit Idses Bierma, bij 1e huwelijk afkomstig van Ternaard, geboren Pietersbierum 1774, landbouwer, jeneverbrander, overleden Engwierum 13-09-1847, trouwt (1) Holwerd 03-06-1798 Geertje Gerlofs Jensma, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren 1772, overleden Holwerd 13-02-1809, dochter van Gerlof Goffes en Antje Teunis, trouwt (2) Holwerd 01-01-1810 Durkje Wybes van der Ploeg, bij huwelijk afkomstig van Holwerd, geboren Holwerd 1783, overleden Engwierum 01-02-1859, dochter van Wybe Sytses van der Ploeg en Antje Romkes

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Vischbuurt, 1798 - DTB nr: 765, 1796 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 juni 1798, Holwerd
Man:          Jorrit Idses, Ternaard
Vrouw:       Geertje Gerlofs, Holwerd

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Holwerd Blija Vischbuurt, 1810 - DTB nr: 765, 1796 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 januari 1810, Holwerd
Man:          Jorrit Idzes Bierma, Holwerd
Vrouw:       Durkje Wybes, Holwerd
 
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1847
Overledene: Jorrit Idses  Bierma - Overleden: 13 september 1847 - Wonende: Engwierum
  72 jr; geboren Sexbierum; gehuwd; vader van Gerlof, landbouwer Holwerd; Ids, idem Holwerd; Antje (vrouw van Harmen Annes Martens, landbouwer Waaxens); wijlen Trijntje (vrouw van wijlen Tabe Kooistra; moeder van minderjarige Geertje en Jorrit Tabes Kooistra: voogd is oom Gerlof); Jetske (vrouw van Alef Louws Olivier, landbouwer Holwerd); Wiebe, idem Minnertsga; Antje (vrouw van Fokke Bartels Meirink, kastelein); Jan, winkelier en Geert Jorrits Bierma, landbouwer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje alias Nynke Jorrits Bierma, gedoopt aldaar 30-03-1799, overleden Ternaard 16-04-1839, trouwt Westdongeradeel 03-10-1829 Tabe Tjeerds Kooistra, winkelier, geboren ca. 1792, overleden Westdongeradeel 10-06-1839
  b. Gerlof, gedoopt Holwerd 07-05-1802   volgt III.D
  c. Ids, gedoopt Holwerd 08-02-1805   volgt III.E
  d. Antje Jorrits Bierma, gedoopt aldaar 09-11-1808, overleden Wierum 15-06-1891, trouwt Westdongeradeel 19-05-1832 Harmen Annes Martens, gedoopt 01-08-1803, gardenier, overleden Holwerd 26-08-1872, zoon van Anne Martens en Antje Harmens Zadema
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Ytske Jorrits Bierma, gedoopt Holwerd 18-12-1810, overleden Westdongeradeel 25-03-1868, trouwt Westdongeradeel 06-10-1842 Alef Lourens Olivier, weduwnaar van Sjoukje Hessels Bierma, geboren ca. 1809, overleden Oostdongeradeel 07-10-1889, zoon van Louw Alefs Olivier en Klaaske Johannes Rynks
  f. Wybe Jorrits Bierma, geboren Holwerd 25-08-1812   volgt III.F
  g. Antje Jorrits Bierma, geboren Holwerd 30-06-1814, overleden Nieuwe Zijlen 20-01-1885, trouwt Oostdongeradeel 15-10-1838 Fokke Bartels Meirink, kastelein, geboren Ee 06-02-1813, overleden Oostdongeradeel 14-03-1904, zoon van Bartel Fokkes Meirink en Rixtia Laurentius Florison
  h. Jan Jorrits Bierma, geboren Holwerd 26-11-1816   volgt III.G
  i. Geert Jorrits Bierma, geboren Holwerd 29-04-1819   volgt III.H
     
II.C Sjoerd Idses Bierma, geboren Ternaard 20-05-1788, overleden Ferwerderadeel 21-02-1842, trouwt Ferwerderadeel 27-03-1817 - echtscheiding bij vonnis van de rechtbank van eersten aanleg Leeuwarden d.d. 06-03-1832 Dieuke Jorrits Hartmans, geboren Blija 01-01-1782, overleden Ferwerderadeel 18-11-1843, dochter van Jorrit Hartmans en Maaike Reinders Dijkstra
     
III.A Watse Hessels Bierma, landbouwer, koopman, geboren Holwerd 25-12-1793, overleden Westdongeradeel 08-02-1873, gehuwd, trouwt (1) Westdongeradeel (mairie Holwerd) 26-11-1816 Trijntje Goffes de Boer, geboren Hantumhuizen 1794, overleden 19-06-1823, dochter van Goffe Jans de Boer en Trijntje Dirks Jaarsma, trouwt (2) Westdongeradeel 02-12-1830 Rintje Jilles Haima, geboren 1803, overleden Westdongeradeel 18-03-1873, dochter van Jille Jacobs Haaima

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hessel Watzes Bierma, geboren Westdongeradeel 02-02-1818   volgt IV.A
  b. Trijntje Watzes Bierma, geboren Holwerd 20-01-1821, overleden Ferwerderadeel 09-12-1908, trouwt (1) Westdongeradeel 13-06-1844 Teunis Goffes Jensma, geboren Hallum 14-10-1817, overleden Het Bildt 14-12-1858, zoon van Goffe Gerlofs Jensma en Trijntje Gosses van der Wal, trouwt (2) Het Bildt 27-04-1865 Dirk van der Mey, geboren Westernijkerk 22-05-1819, overleden Ferwerderadeel 13-10-1902, zoon van Jan Jans van der Mey en Geertje Dirks Hartmans
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Ytske Watzes Bierma, geboren Westdongeradeel 10-10-1831, overleden aldaar 04-10-1858, trouwt Westdongeradeel 24-05-1854 Oege Pieters Hiddema, geboren Westdongeradeel 24-02-1832, overleden aldaar 19-08-1888, zoon van Pieter Abes Hiddema en Maaike Oeges Jaarsma
  d. Ids Watzes Bierma, geboren Westdongeradeel 14-08-1833,  overleden Holwerd 27-06-1838
  e. Antje Watzes Bierma, geboren Westdongeradeel 11-09-1835, overleden aldaar 23-10-1872, trouwt Westdongeradeel 26-05-1859 Jan Gerrits Koopmans, geboren Westdongeradeel 02-02-1835, overleden aldaar 07-06-1893, zoon van Gerrit Gerbens Koopmans en Sjoukje Hessels Hesseling
  f. Ids Watzes Bierma, geboren Holwerd 02-10-1839   volgt IV.B
     
III.B Ids Hessels Bierma, landbouwer, geboren Holwerd 27-01-1797, overleden Oostdongeradeel 11-06-1853, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 06-05-1819 Grietje Goffes de Boer, geboren 1799, overleden Aalsum 16-03-1821, dochter van Goffe Jans de Boer en Trijntje Dirks Jaarsma, trouwt (2) Oostdongeradeel 05-09-1822 Seyke alias Sijke Deddes Dijkstra, geboren Murmerwoude 02-1799, overleden Oostdongeradeel 10-06-1878, dochter van Dedde Reitzes Dijkstra en Sike Johannis
 
Memories van Successie - Kantoor Dokkum, overl. jaar 1821
Overledene: Grietje Goffes de Boer - Overleden: 16 maart 1821 - Wonende: Aalsum
  vrouw van Ids Hessels Bierma, landbouwer; moeder van minderjarige Hessel Idzes Bierma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hessel Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 24-01-1821   volgt IV.C
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Dedde Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 05-02-1824   volgt IV.D
  c. Anne Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 25-07-1826   volgt IV.E
  d. Reitze Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 17-10-1828   volgt IV.F
  e. Watze Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 04-07-1831, overleden Aalsum 31-07-1832
  f. Watze Idzes Bierma, geboren Aalsum 22-07-1833   volgt IV.G
  g. Johannes Bierma, geboren Aalsum 03-08-1836, overleden aldaar 18-10-1917, ongehuwd
     
III.C Jan Hessels Bierma, landbouwer, geboren Holwerd 18-04-1802, overleden Waaxens 18-06-1859, trouwt Westdongeradeel 09-05-1822 Anna Margaretha Douwes Bosch, geboren Foudgum 18-06-1803 en gedoopt aldaar 03-07-1803, overleden Holwerd 16-12-1886, dochter van Douwe Pieters en Catharina Elisabet Aukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hessel Jans Bierma, geboren Holwerd 06-04-1823   volgt IV.H
  b. Trijntje Jans Bierma, geboren Ferwerderadeel 26-08-1824, overleden Leeuwarden 20-06-1912, weduwe, trouwt Westdongeradeel 11-05-1847 Uilke Klazes Koopmans, geboren Westdongeradeel 16-02-1820, overleden Leeuwarden 09-06-1898, zoon van Klaas Gerbens Koopmans en Foekje Uilkes Dijkstra
  c. Douwe Jans Bierma, geboren Ferwerderadeel 18-01-1828   volgt IV.I
  d. Antje Jans Bierma, geboren Waaxens 25-11-1830, overleden Leeuwarden 26-10-1896, weduwe, trouwt Westdongeradeel 18-05-1854 Reitze Klazes Koopmans, geboren Holwerd 17-02-1828, overleden Leeuwarden 18-11-1884, zoon van Klaas Gerbens Koopmans en Foekje Uilkes Dijkstra
  e. Watze Jans Bierma, geboren Westdongeradeel 02-12-1833   volgt IV.J
  f. Auke Jans Bierma, geboren Westdongeradeel 20-09-1836   volgt IV.K
  g. Sjoukje Jans Bierma, geboren Westdongeradeel 15-02-1839, overleden aldaar 16-02-1840
  h. Sjoukje Jans Bierma, geboren Waaxens 22-02-1848, overleden Newton (Iowa - USA) 09-08-1934, trouwt Westdongeradeel 26-05-1870 Johannes Jensma, geboren Waaxens 10-09-1844, overleden Oldekerk 03-11-1887, zoon van Sikke Johannes Jensma en Aafke Lieuwes Banga
     
III.D Gerlof Jorrits Bierma, geboren Holwerd 1802 en gedoopt aldaar 07-05-1802, overleden Westdongeradeel 31-12-1866, trouwt Westdongeradeel 21-05-1830 Swopkje Bienses Ypma, geboren 22-04-1810 en gedoopt Marssum 13-05-1810, overleden Westdongeradeel 09-03-1883, dochter van Biense Jacobs Ypma en Aatje Tjepkes Heeringa

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bienze Gerlofs Bierma, geboren Holwerd 29-05-1831   volgt IV.L
  b. Geertje Gerlofs Bierma, geboren Westdongeradeel 11-04-1833, overleden aldaar 24-11-1893, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 22-05-1863 Igle Benedictus Visser, geboren Holwerd 12-10-1829, zoon van Benedictus Jacobs Visser en Janke Igles Glas
  c. Jorrit Gerlofs Bierma, geboren Westdongeradeel 09-02-1836   volgt IV.M
  d. Atje Gerlofs Bierma, geboren Westdongeradeel 04-12-1838, overleden Barradeel 18-09-1871, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 10-10-1861 Durk Tjalkes Tjalkens, geboren Idaarderadeel 07-02-1834, overleden Franekeradeel 01-05-1924, zoon van Tjalke Baukes Tjalkens en Nieske Durks Wijma
  e. Ids Gerlofs Bierma, geboren Westdongeradeel 30-03-1841, overleden aldaar 25-03-1863
     
III.E Ids Jorrits Bierma, gardenier, geboren Holwerd 1805 en gedoopt Holwerd 08-02-1805, overleden Westdongeradeel 30-06-1849, trouwt Westdongeradeel 10-05-1828 Dieuke Gerbens Koopmans, geboren ca. 1811, overleden Westdongeradeel 23-02-1885, dochter van Gerben Hyltjes Koopmans en Eeke Idses Bierma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jorrit Idzes Bierma, geboren Holwerd 06-04-1829   volgt IV.N
  b. Dieuke Idzes Bierma, geboren Holwerd 3 oktober 1831, overleden aldaar 22-10-1831
  c. Dieuke Idzes Bierma, geboren Westdongeradeel 26-10-1832, overleden aldaar 03-01-1848
  d. Geertje Idzes Bierma, geboren Westdongeradeel 04-03-1836, overleden aldaar 17-11-1846
  e. Klaaske Idzes Bierma, geboren Westdongeradeel 30-09-1838, overleden aldaar 29-08-1915, trouwt Westdongeradeel 26-05-1864 Jan Feddes de Vries, geboren Westdongeradeel 10-07-1837, overleden aldaar 15-07-1923, zoon van Fedde Jans de Vries en Henke Johannes van der Meulen
  f. Gerben Idzes Bierma, geboren Westdongeradeel 03-05-1841   volgt IV.O
     
III.F Wybe Jorrits Bierma, geboren Holwerd 25-08-1812, overleden Hoorn 09-07-1855, trouwt Westdongeradeel 07-06-1838 Lutske Goffes Jensma, geboren Hallum 31-08-1813, overleden Ferwerderadeel 20-02-1895, dochter van Goffe Gerlofs Jensma en Trijntje Gosses van der Wal

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Wybes Bierma, geboren Minnertsga 28-12-1839, jong overleden
  b. Jorrit Wybes Bierma, geboren Minnertsga 27-04-1841   volgt IV.P
  c. Goffe Wybes Bierma, geboren Minnertsga 24-11-1843   volgt IV.Q
  d. Jan Wybes Bierma, geboren Minnertsga 18-06-1846, overleden Ferwerderadeel 15-07-1864
  e. Trijntje Wybes Bierma, geboren Minnertsga 29-07-1849, overleden Ferwerderadeel 13-11-1895, weduwe, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1874 Arjen Bernardus Gelders, geboren Hallum 21-05-1847, overleden Ferwerderadeel 04-10-1884, zoon van Bernardus Arjens Gelders en Naentske Roelofs Lettinga
  f. Gerlof Wybes Bierma, geboren Minnertsga 09-03-1852   volgt IV.R
     
III.G Jan Jorrits Bierma, geboren Holwerd 26-11-1816, overleden Oostdongeradeel 01-06-1870, trouwt Westdongeradeel 06-05-1837 Sijtske Tabes Smedema, geboren Holwerd 28-11-1817, overleden Oostdongeradeel 29-04-1890, dochter van Tabe Harmens Smedema en Brechtje Bokkes Miedema

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tabe Jans Bierma, geboren Oostdongeradeel 14-03-1838   volgt IV.S
  b. Jorrit Jans Bierma, geboren Oostdongeradeel 16-05-1840   volgt IV.T
  c. Ids Jans Bierma, geboren Oostdongeradeel 10-07-1842, overleden aldaar 28-04-1848
  d. Harmen Jans Bierma, geboren Engwierum 09-10-1844   volgt IV.U
  e. Dirkje Jans Bierma, geboren Engwierum 19-12-1846, overleden aldaar 19-04-1848
  f. Ids Jans Bierma, geboren Engwierum 07-03-1849   volgt IV.V
  g. Dirk Jans Bierma, geboren Engwierum 09-08-1851   volgt IV.W
  h. Gerlof Jans Bierma, geboren Engwierum 02-04-1854, overleden aldaar 18-02-1856
  i. Gerlof Bierma, geboren Engwierum 16-06-1856   volgt IV.X
  j. Albrecht Bierma, geboren Engwierum 16-06-1856, overleden aldaar 01-09-1857
  k. Albrecht Bierma, geboren Engwierum 28-01-1858, overleden 18-01-1860
  l. Albrecht Bierma, geboren Engwierum 15-01-1860   volgt IV.Y
     
III.H Geert Jorrits Bierma, geboren Holwerd 29-04-1819, overleden Oostdongeradeel 23-01-1876, trouwt (1) Oostdongeradeel 18-05-1847 Feikje Lieuwes Wiersma, geboren Ternaard 04-04-1824, overleden Oostdongeradeel 26-05-1855, dochter van Lieuwe Jans Wiersma en Detje Tjeerds Eisma, trouwt (2) Oostdongeradeel 05-06-1856 Trijntje Jans Reitsma, geboren Leeuwarderadeel 13-04-1833, overleden Oostdongeradeel 09-01-1894, dochter van Jan Thomas Reitsma en Jantje Wiegers de Boer

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Engwierum 16-11-1850
  a. Jorrit Geerts Bierma, geboren Engwierum 11-12-1852   volgt IV.Z
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jan Geerts Bierma, geboren Engwierum 05-04-1857   volgt IV.Aa
  c. Dirkje Geerts Bierma, geboren Engwierum 09-04-1858, trouwt Kollumerland c.a 23-05-1885 Louwe Feitsma, geboren Burum 26-03-1855, zoon van Eeuwe Jans Feitsma en Hylkje Jans Bouma
  d. Jantjen Geerts Bierma, geboren Engwierum 26-10-1859, overleden Grootegast 13-01-1894, trouwt Oostdongeradeel 08-05-1884 Uilke Kits, geboren Metslawier 27-01-1859, overleden Grootegast 21-04-1939, zoon van Sieger Pieters Kits en Antje Uilkes Dijkstra
  e. Poppe Geerts Bierma, geboren Engwierum 29-09-1861   volgt IV.Ab
  f. Lieuwe Geerts Bierma, geboren Engwierum 23-06-1863   volgt IV.Ac
  g. Ytske Geerts Bierma, geboren Engwierum 29-09-1864, trouwt Franekeradeel 27-07-1895 Hidde Go´nga, oud 44 jaar, geboren Weidum, zoon van Sjirk Hiddes Go´nga en Pietje Geerts Boomsma
  h. Feikje Geerts Bierma, geboren Engwierum 10-05-1868, overleden Ferwerderadeel 20-09-1944, weduwe, trouwt (1) Oostdongeradeel 21-05-1891 Taede Bremer, geboren Oostdongeradeel 08-12-1866, overleden aldaar 28-05-1901, zoon van Minne Hendriks Bremer en Elisabeth Taedes Dijkstra, trouwt (2) Derk Evert Jan Hupkes, weduwnaar van Hendrina Geerlings, predikant, geboren De Steeg 16-06-1859, overleden Ermelo 22-03-1944, zoon van Derk Jan Hupkes en Geertruida Hendrika Geerlings
     
IV.A Hessel Watzes Bierma, geboren Westdongeradeel 02-02-1818, overleden Het Bildt 18-01-1880, trouwt Westdongeradeel 26-05-1842 Trijntje Kornelis Hartmans, geboren Westdongeradeel 14-07-1820, overleden Het Bildt 16-12-1875, dochter van Cornelis Durks Hartmans en Lolkje Fredriks Schregardus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Watze Bierma, geboren Ternaard 17-05-1843   volgt V.A
  b. Lolkje Bierma, geboren Ternaard 13-01-1845, overleden aldaar 2-05-1845
  c. Kornelis Bierma, geboren Ternaard 22-09-1846   volgt V.B
  d. Lolkje Bierma, geboren Ternaard 08-12-1848, overleden Het Bildt 22-03-1866
  e. Ids Bierma, geboren Ternaard 02-03-1851   volgt V.C
  f. Jorrit Bierma, geboren Ternaard 23-01-1854   volgt V.D
     
IV.B Ids Watzes Bierma, geboren Holwerd 02-10-1839, overleden Westdongeradeel 10-10-1910, trouwt (1) Ferwerderadeel 03-06-1862 Trijntje Gosses Jensma, geboren Finkum 30-03-1840, dochter van Gosse Goffes Jensma en Janke Dirks Miedema , trouwt (2) Westdongeradeel 14-05-1885 Antje Jaarsma, geboren Westdongeradeel 27-06-1859, overleden aldaar 04-03-1913, dochter van Jan Simons Jaarsma en Gepke Annes Keegstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Gosse Bierma, geboren Holwerd 29-05-1863   volgt V.E
  b. Rixtje Bierma, geboren Holwerd 31-10-1865, trouwt Ferwerderadeel 11-05-1893 Wytse Hofman, oud 24 jaar, geboren Hallum, zoon van Gerrit Fokkes Hofman en Maaike Pieters Stienstra
  c. Watze Bierma, geboren Holwed 01-11-1867. emigratie Geand Raoids (USA) 06-04-1892
  d. Janke Bierma, geboren Holwerd 03-12-1869, overleden Westdongeradeel 14 maart 1937, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 28-05-1891 Douwe Jans Heeringa, geboren Holwerd 24-11-1864, zoon van Jan Klazes Heeringa en Trijntje Hyltjes Koopmans
  e. Ytske Bierma, geboren Holwerd 23-11-1871, trouwt Westdongeradeel 13-05-1893 Jan van der Velde
  f. Dirk Bierma, geboren Holwerd 31-05-1873, overleden aldaar 29-06-1873
  g. Antje Bierma, geboren Holwerd 11-05-1874
  h. Dirk Bierma, geboren Holwerd 17-01-1876   volgt V.F
  i. Hessel Bierma, geboren Holwerd 04-01-1877, overleden Leeuwarden 14-07-1950, trouwt Anna G. Heeringa
  j. Sieuke Bierma, geboren Holwerd 27-06-1878, overleden Westdongeradeel 12-07-1878
  k. Sieuke Bierma, geboren Holwerd 04-12-1881, trouwt Westdongeradeel 06-06-1907 Tiete de Groot
     
IV.C Hessel Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 24-01-1821, overleden Westdongeradeel 14-07-1873, gehuwd, trouwt Oostdongeradeel 18-05-1844 Maaike Igles Hemminga, geboren Holwerd 27-03-1824, overleden Westdongeradeel 10-01- 1888, dochter van Igle Symons Hemminga en Geertje Ales Pautsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ids Bierma, geboren Holwerd 02-06-1845   volgt V.G
  b. Igle Bierma, geboren Holwerd 21-08-1848   volgt V.H
     
IV.D Dedde Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 05-02-1824, overleden Wonseradeel 17-02-1859, trouwt Oostdongeradeel 19-05-1854 Rinske Tjeerds Polstra, geboren Het Bildt 14-09-1831, overleden Wonseradeel 01-05-1899, dochter van Tjeerd Thijsses Polstra en Dirkje Dirks de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ids Bierma, geboren Wonseradeel 15-03-1855, overleden aldaar 01-08-1855
  b. Ids Bierma, geboren Wonseradeel 03-10-1856, overleden aldaar 18-11-1929, ongehuwd
     
IV.E Anne Bierma, geboren Aalsum 25-07-1826, overleden aldaar 30-03-1874, gehuwd, trouwt Oostdongeradeel 01-06-1854 Jantje Feyes Dijkstra, geboren Oosternijkerk 06-04-1835, overleden Holwerd 24-05-1897, dochter van Feye Jans Dijkstra en Wikje Ymes Stienstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijke Bierma, geboren Oostdongeradeel 28-06-1855, trouwt Westdongeradeel 25-05-1876 Rintje Bleinsma, geboren Holwerd 26-10-1848, overleden Westdongeradeel 14-07-1930, gehuwd, zoon van Jackele Rintjes Bleinsma en Gelske Hartmans Hartmans
  b. Wikje Bierma, geboren Oostdongeradeel 26-08-1857 als Wikje Boersma, overleden Holwerd 20-12-1870
  c. Feye Bierma, geboren Aalsum 04-09-1861   volgt V.I
  d. Ids Bierma, geboren Aalsum 17-05-1864   volgt V.J
     
IV.F Reitze Idzes Bierma, geboren Oostdongeradeel 17-10-1828, overleden aldaar 27-08-1918, trouwt Oostdongeradeel 23-05-1861 Froukje Feyes Dijkstra, geboren Oostdongeradeel 07-03-1837, overleden Dokkum 26-04-1926, dochter van Feye Jans Dijkstra en Wikje Ymes Stiemsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sijke Bierma, geboren Oostdongeradeel 16-04-1862
  b. Feye Bierma, geboren Engwierum 28-12-1864   volgt V.K
  c. Wikje Bierma, geboren Engwierum 04-01-1870, trouwt Oostdongeradeel 03-08-1898 Sjouke de Graaf, geboren Nes (WDD) 11-02-1869, zoon van Jacob Piers de Graaf en Trijntje Renzes Renzema
     
IV.G Watze Idzes Bierma, geboren Aalsum 22-07-1833, overleden aldaar 16-11-1894, weduwnaar, trouwt Oostdongeradeel 11-06-1863 Barber Jacobs Dijkstra, dochter van Jacob Jacobs Dijkstra en Akke Pieters Teernstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke Bierma, geboren Oostdongeradeel 09-04-1864, trouwt Oostdongeradeel 28-07-1896 Wytze Stoel, geboren Kollumerland 22-01-1865, zoon van Tjipke Stoel en Trientje Wytzes van der Kooi
     
IV.H Hessel Jans Bierma, geboren Holwerd 06-04-1823, overleden Pella (Usa) 15-12-1873, trouwt (1) Westdongeradeel 20-05-1843 Jetske Kornelis Jaarsma, geboren Holwerd 04-10-1824, overleden Westdongeradeel 10-02-1851, dochter van Kornelis Oeges Jaarsma en Janke Gerbens Koopmans, trouwt (2) Westdongeradeel 02-09-1852 Hiltje Foppes Hoekstra, geboren Hallum 09-03-1819, overleden Westdongeradeel 11-01-1861, dochter van Foppe Kornelis Hoekstra en Berber Willems Ferwerda, trouwt (2) Westdongeradeel 22-08-1861 Jeltje alias Jelktje Hendriks Denkema, geboren Kollumerland 24-10-1849, overleden USA 06-12-1911, dochter van Hendrik Egberts Denkema en Jantje Wybrens Boekema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Bierma, geboren Holwerd 17-05-1844   volgt V.L
  b. Janke Bierma, geboren Brantgum 21-05-1846, trouwt Westdongeradeel 21-05-1874 Johannes van der Meulen, geboren Holwerd 29-01-1844, overleden Westdongeradeel 14-12-1896, zoon van van Lieuwe Johannes van der Meulen en Tjerkje Markus de Vries
  c. Kornelis Bierma, geboren Brantgum 17-06-1847
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Anna Margaretha Bierma, geboren Westdongeradeel 06-10-1853,
  e. Berbera Bierma, geboren Westdongeradeel 12-05-1855
  f. Catharina Elisabeth Bierma, geboren Westdongeradeel 20-03-1857
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  g. Hendrik Bierma, geboren Westdongeradeel 07-04-1862
  h. Douwe Bierma, geboren Holwerd 05-04-1863
  i. Ybelina Hesselina Bierma, geboren Holwerd 28-10-1864, overleden Prairy City (Iowa-USA) 06-06-1937, trouwt Otley (Iowa-USA) Dirk Jan van Rijswijk, landbouwer, geboren Heukelum 11-11-1861, overleden Pella (Iowa-USA) 26-02-1952, zoon van Dirk van Rijswijk en Jenneke Olievier
     
IV.I Douwe Jans Bierma, geboren Ferwerderadeel 18-01-1828, overleden Het Bildt 29-01-1894, trouwt (1) Westdongeradeel 24-05-1855 Henke Lieuwes Hesling, geboren Blija 03-11-1833, dochter van Lieuwe Hessels Hesseling ook genaamd Hesling en Pietje Pieters de Groot, trouwt (2) Het Bildt 18-01-1860 Kinke Pieters Boonstra, geboren Beetgum 10-01-1839, overleden Het Bildt 04-02-1902, dochter van Pieter Johannes Boonstra en Pietje Aukes Donia

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Pietje Bierma, geborenSint Jacobiparochie 08-09-1860, trouwt Het Bildt 27-05-1886 Rintje Kiestra, oud 23 jaar, geboren Dongjum, zoon van Johannes Ebbings Kiestra en Trijntje Rintjes Westra
  b. Anna Margaretha Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 09-09-1862, overleden Dronrijp 06-03-1915, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 10-05-1887 Lammert Dijkstra, oud 24 jaar, geboren Wier, zoon van Jacob Lammerts Dijkstra en Jitske Kornelis Mulder
  c. Jan Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1864   volgt V.M
  d. Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 31-05-1866   volgt V.N
  e. Pieter Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 04-04-1868   volgt V.O
  f. Johannes Bierma, geborenSint Jacobiparochie 24-06-1870, , overleden aldaar 20-07-1872
  g. Johannes Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 21-08-1872   volgt V.P
  h. Trijntje Bierma geboren Sint Jacobiparochie 06-05-1874, trouwt Het Bildt 20-05-1897 Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 14-10-1873, , overleden Leeuwarden 28-05-1948, zoon van Auke Jans Bierma en Jantje Lieuwes Hesseling
  i. Sybrigje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 03-04-1877, trouwt Het Bildt 21-04-1900 Teunis Jensma, oud 23 jaar, geboren te Sint Jacobiparochie, zoon van Watze Jensma en Geertje Miedema
     
IV.J Watze Jans Bierma, geboren Westdongeradeel 02-12-1833, overleden aldaar 16-09-1902, gehuwd, trouwt Westdongeradeel 10-04-1861 Aukje Gerbens Hoekstra, geboren Westdongeradeel 10-10-1840, overleden aldaar 30-04-1918, dochter van Gerben Willems Hoekstra en Fokelina Kornelis Posthumus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokelina Bierma, geboren Waaxens 23-03-1864, trouwt Westdongeradeel 20-05-1886 Douwe Memerda, geboren Brantgum 08-09-1863, zoon van Marten Douwes Memerda en Abeltje Pieters Bosch
  b. Jan Bierma, geboren Waaxens 03-05-1871
     
IV.K Auke Jans Bierma, landbouwer, geboren Westdongeradeel 20-09-1836, overleden Het Bildt 17-02-1923, weduwnaar, trouwt Westdongeradeel 16-04-1860 Jantje Lieuwes Hesseling, geboren Blija 07-04-1840, dochter van Lieuwe Hessels Hesseling ook genaamd Hesling en Pietje Pieters de Groot

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pietje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 07-09-1861, overleden aldaar 08-01-1863
  b. Anna Margaretha Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1862, overleden aldaar 30-03-1881
  c. Pietje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 04-01-1864   volgt V.Q
  d. Jan Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 11-04-1865, overleden aldaar 17-11-1892
  e. Lieuwe Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 21-06-1866, overleden aldaar 20-09-1889
  f. Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 14-10-1873   volgt V.R
  g. Ietske Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 25-07-1877, trouwt Het Bildt 17-08-1905 Ype Frank, oud 27 jaar, geboren  Sint Jacobiparochie, zoon van Pieter Frank en Dirkje Ringnalda
  h. Anna Margaretha Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 25-10-1884, trouwt Het Bildt 17-05-1906 Thomas de Groot, oud 23 jaar, geboren Minnertsga, zoon van Roelof de Groot en Antje Terpstra
     
IV.L Bienze Gerlofs Bierma, geboren Holwerd 29-05-1831, overleden Westdongeradeel 25-01-1911, trouwt Westdongeradeel 22-05-1857 Hiske Klazes de Jong, geboren Westdongeradeel 24-08-1836, overleden aldaar 23-02-1916, dochter van Klaas Sybrens de Jong en Antje Hendriks Faber

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Swopkje Bienses Bierma, geboren Westdongeradeel 12-04-1858, vertrokken naar Pella (USA) 13-04-1889, trouwt Westdongeradeel 14-08-1878 Rieuwert Ybes Poortinga, geboren Westdongeradeel 18-04-1857, vertrokken naar Pella (USA) 13-04-1889, zoon van Ybe Franzens Poortinga en Boene Geerts Wieringa
  b. Antje Bierma, geboren Westdongeradeel 01-10-1859, overleden aldaar 13-11-1860
  c. Klaas Bierma, geboren Ternaard 21-09-1861   volgt V.S
  d. Gerlof Bierma, geboren Ternaard 22-12-1863, overleden Hollum (Ameland) 12-01-1943 en begraven te Ternaard
  e. Anne Bierma, geboren Tewrnaard 16-04-1869   volgt V.T
     
IV.M Jorrit Gerlofs Bierma, geboren Westdongeradeel 09-02-1836, overleden Ferwerderadeel 26-02-1908, trouwt Westdongeradeel 10-05-1860 Sijke Pieters Koopmans, geboren Westdongeradeel 03-11-1835, overleden aldaar 17-03-1892, dochter van Pieter Tjallings Koopmans en Akke Jacobs Terpstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke Jorrits Bierma, geboren Westdongeradeel 03-04-1861, overleden Ferwerderadeel 07-10-1926, trouwt Westdongeradee 10-05-1884 Gerlof Jans Bierma, geboren Engwierum 16-06-1856, overleden Ferwerderadeel 22-04-1944, zoon van Jan Jorrits Bierma en Sijtske Tabes Smedema
  b. Gerlof Jorrits Bierma, geboren Ternaard 01-04-1865, overleden aldaar 20-08-1867
  c. Gerlof Jorrits Bierma, geboren Ternaard 14-07-1868   volgt V.U
     
IV.N Jorrit Idzes Bierma, geboren Holwerd 06-04-1829, overleden Westdongeradeel 14-03-1883, trouwt Westdongeradeel 13-05-1858 Klaaske Benedictus Visser, geboren Holwerd 13-09-1831, overleden Westdongeradeel 29-10-1910, dochter van Benedictus Jacobs Visser en Janke Igles Glas

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Bierma, geboren Holwerd 04-03-1859, overleden Oenkerk 10-12-1941, trouwt Westdongeradeel 16-04-1881 Gerben Wybrens Epema, geboren Bergum 06-05-1858, zoon van Wybren Brugts Epema en Akke Tjeerds Bosma
  b. Ids Bierma, geboren Westdongeradeel 20-01-1861
  c. Dieuke Bierma, geboren Holwerd 17-08-1862, overleden aldaar 14-05-1914, trouwt Westdongeradeel 16-05-1889 Tjalling van der Meulen, geboren Ferwerd 28-08-1869, overleden Holwerd 02-07-1897, zoon van Rentje Tjipkes van der Meulen en Grietje Tjallings Buursma
  d. Benedictus Bierma, geboren Holwerd 27-10-1867, overleden Westdongeradeel 21-02-1876
     
IV.O Gerben Idzes Bierma, geboren Westdongeradeel 03-05-1841, overleden aldaar 13-01- 1919, trouwt Westdongeradeel 01-06-1865 Rix(t)je Bergmans, geboren Westdongeradeel 26-05-1842, overleden aldaar 07-07-1928, dochter van Klaas Houkes Bergmans en Sytske Hiddes Koopmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sytske Bierma, geboren Ternaard 02-04-1866
  b. Ids Bierma, geboren Ternaard 04-01-1869, overleden Westdongeradeel 03-02-1888
  c. Klaas Bierma, geboren Ternaard 05-10-1872   volgt V.V
  d. Dieuwke Bierma, geboren Ternaard 07-07-1876, overleden 26-08-1955 en begraven te Ternaard, trouwt Pieter Dijkstra, geboren Ternaard 21-08-1878, overleden 10-10-1975 en begraven te Ternaard, zoon van van Wigger Pieters Dijkstra en Akke Klazes Monsma
     
IV.P Jorrit Wybes Bierma, geboren Minnertsga 27-04-1841, overleden Leeuwarden 03-11-1898, trouwt Het Bildt 17-05-1866 Neeltje Ouwes van Dijk, geboren Sint Jacobiparochie 27-11-1843, overleden Franekeradeel 09-02-1916, dochter van Ouwe Rinzes van Dijk en Liefke Gerrits Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lutske Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 21-03-1867, overleden aldaar 08-09-1871
  b. Ouwe Bierma, geboren Het Bildt 23-01-1870, overleden Franekeradeel 23-03-1890
  c. Wybe Bierma, geboren Het Bildt 06-06-1872, overleden Franekeradeel 19-09-1875
  d. Wybe Bierma, geboren Dongjum 16-09-1876   volgt V.W
  e. Liefke Bierma, geboren Franekeradeel 27-10-1877, overleden aldaar 24-06-1878
  f. Cornelis Bierma, geboren Dongjum 21-04-1879   volgt V.X
  g. Jan Bierma, geboren Franekeradeel 30-07-1881, overleden aldaar 23-11-1901
  h. Rinze Bierma, geboren Dongjum 08-01-1884   volgt V.Y
     
IV.Q Goffe Wybes Bierma, geboren Minnertsga 24-11-1843, overleden Het Bildt 29-09-1913, trouwt Barradeel 22-05-1875 Frootje Koning, geboren Minnertsga 21-11-1851, overleden Het Boldt 07-09-1921, dochter van Pieter Gerrits Koning en Fokje Aukes van der Ploeg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Lutsche Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 25-02-1876
  b. Fokje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 02-03-1878, trouwt Het Bildt 25-05-1905 Laas Keizer, oud 31 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Arjen Keizer en Hendrikje de Walle
  c. Pieter Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 17-09-1880, overleden aldaar 12-04-1881
  d. Trijntje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 16-03-1882, trouwt Het Bildt 28-05-1908 Jan de Groot, oud 25 jaar, geboren Warga, zoon van Gjalt Reinders de Groot en Klaaske Jans de Haan
  e. Pieter Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 10-10-1884   volgt V.Z
  f. Maartje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 20-12-1886, overleden 08-03-1940 en begraven te Sint Jacobiparochie
  g. Wypkje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 20-07-1889, trouwt Het Bildt 04-06-1914 Johannes Kuiken, oud 27 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Johannes Kuiken en Ettje Tjepkema
  h. Wybe Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 14-03-1892, overleden aldaar 04-11-1938 en begraven te Sint Jacobiparochie
  i. Gerlof Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 28-08-1894   volgt V.Aa
     
IV.R Gerlof Wybes Bierma, geboren Minnertsga 09-03-1852, overleden Ferwerderadeel 08-01-1906, trouwt Ferwerderadeel 07-05-1902 Baukje Minnema, geboren Hallum 15-02-1863, overleden Ferwerderadeel 26-06-1914, dochter van Sybe Sybes Minnema en Saapke Romkes van der Wal
     
IV.S Tabe Jans Bierma, geboren Oostdongeradeel 14-03-1838, overleden aldaar 25-07-1895, gehuwd, trouwt (1) Oostdongeradeel 22-05-1862 Pietje Donga, geboren Oostdongeradeel 15-08-1838, overleden aldaar 08-07-1874, dochter van Antony Jans Donga en Aafke Pieters Rijpstra, trouwt (2) Oostdongeradeel 05-08-1880 Baukje Sybes Keegstra, geboren Engwierum 29-02-1852, overleden Oostdongeradeel 06-11-1924, dochter van Sybe Hessels Keegstra en Gertje Gerbens Venema

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Sytske Tabes Bierma, geboren Engwierum 14-10-1880
  b. Sybe Tabes Bierma, geboren Engwierum 11-08-1882
  c. Gertje Tabes Bierma, geboren Engwierum 02-03-1884, trouwt Oostdongeradeel 24-06-1909 Mame Jaarsma, geboren Hantumhuizen 26-11-1882, zoon van Anne Franzes Jaarsma en Pietje Pieters Hiemstra
     
IV.T Jorrit Jans Bierma, geboren Oostdongeradeel 16-05-1840, overleden Leeuwarderadeel 19-08-1893, trouwt Westdongeradeel 24-05-1866 Eelkje Bouwes Bergmans, geboren Westdongeradeel 15-03-1841, overleden Leeuwarden 23-07-1908, dochter van Bouwe Oeges Bergmans en Antje Jans Jensma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Bierma, geboren Engwierum 28-06-1867
  b. Dirkje Bierma, geboren Engwierum 13-05-1869
  c. Trijntje Bierma, geboren Engwierum 07-10-1871
  d. Sytske Bierma, geboren Engwierum 25-07-1874
  e. Jan Bierma, geboren Engwierum 23-07-1876
     
IV.U Harmen Jans Bierma, geboren Engwierum 09-10-1844, trouwt Westdongeradeel 07-05-1868 Maaike Douwes Bosch, geboren Ternaard 19-03-1846, overleden Leeuwarden 13-02-1936, weduwe, dochter van Douwe Pieters Bosch en Nieske Renses Posthumus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Nieske Bierma, geboren Herbaijum 04-04-1869, overleden aldaar 10-04-1869
  b. Nieske Bierma, geboren Herbaijum 28-05-1870, trouwt Het Bildt 07-01-1904 Pieter Tulner, oud 29 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Ritske Tulner en Mintje de Jong
  c. Jan Bierma, geboren Herbaijum 06-09-1871, trouwt Ferwerderadeel 18-05-1905 Sjieuwke Olivier, oud 32 jaar, geboren Marrum, dochter van Dirk Johannes Olivier en Tjitske Willems de Groot
  d. Wytske Bierma, geboren Het Bildt 07-04-1873, overleden aldaar 28-07-1873
  e. Douwe Bierma, geboren Het Bildt 03-06-1874, overleden aldaar 13-08-1874
  f. Sytske Bierma, geboren Vrouwenparochie 07-06-1875, trouwt Het Bildt 21-08-1902 Jan Tulner, oud 24 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Ritske Tulner en Mintje de Jong
  g. Dirkje Bierma, geboren Vrouwenparochie 21-06-1879, overleden aldaar 09-08-1879
  h. Douwe Bierma, geboren Vrouwenparochie 22-06-1879, overleden aldaar 06-11-1880
  i. Douwe Bierma, geboren Vrouwenparochie 01-11-1881, trouwt Leeuwarderadeel 06-05-1905 Janke Fierstra, oud 22 jaar, geboren Stiens, dochter van Gerrit Pieters Fierstra en Dieuke Jaspers Steeringa
     
IV.V Ids Jans Bierma, geboren Engwierum 07 maart 1849, vertrokken naar USA op 13-03-1882, trouwt Westdongeradeel 12-06-1873 Sjoukje Bouwes Bergmans, geboren Holwerd 24-12-1848, dochter van Bouwe Oeges Bergmans en Antje Jans Jensma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Bierma, geboren Holwerd 15-12-1877
  b. Bouwe Bierma, geboren Holwerd 23-05-1879
  c. Antje Bierma, geboren Holwerd 20-01-1881
     
IV.W Dirk Jans Bierma, geboren Engwierum 09 augustus 1851, overleden Het Bildt 03-03-1894, trouwt Leeuwarden 05-04-1877 Antje Sjoerds Koopmans, geboren Het Bildt 26-07-1847, overleden aldaar 05-11-1928, dochter van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar
     
IV.X Gerlof Jans Bierma, geboren Engwierum 16-06-1856, overleden Ferwerderadeel 22-04-1944, trouwt Westdongeradee 10-05-1884 Akke Jorrrits Bierma, geboren Westdongeradeel 03-04-1861, overleden Ferwerderadeel 07-10-1926, dochter van Jorrit Gerlofs Bierma en Sijke Pieters Koopmans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jorrit Bierma, geboren Ternaard 19-12-1888
     
IV.Y Albrecht Jans Bierma, geboren Engwierum 15-01-1860, trouwt Achtkarspelen 09-05-1885 Aafke Koopmans, oud 26 jaar, geboren Beets, dochter van Melle Koopmans en Hielkjen Hielkes van Dijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Bierma, geboren Bornwird 17-06-1886
  b. Hielkjen Bierma, geboren Bornwird 27-03-1888
     
IV.Z Jorrit Geerts Bierma, geboren Engwierum 11-12-1852, trouwt Achtkarspelen 11-05-1881 Aukjen Iest, oud 27 jaar, geboren Kooten, dochter van Douwe Cornelis Iest en Antje Willems Reindersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Bierma, geboren Kollumerland 18-07-1883
  b. Douwe Bierma, geboren Kollumerland 03-09-1888, overleden Achtkarspelen 01-01-1933
     
IV.Aa Jan Geerts Bierma, geboren Engwierum 05-04-1857, trouwt Kollumerland c.a 07-12-1895 Ymkje Loonstra, geboren Oudwoude 11-08-1878, dochter van Luitjen Loonstra en Hendrikje Postma
     
IV.Ab Poppe Geerts Bierma, geboren Engwierum 29-09-1861, overleden Kollumerland 31-12-1936, weduwnaar, trouwt Westdongeradeel 26-04-1894 Doetje de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Saakje Bierma, geboren Oostdongeradeel 06-07-1895
     
IV.Ac Lieuwe Geerts Bierma, geboren Engwierum 23-06-1863, overleden Kollumerland 30-06-1939, trouwt Kollumerland 03-11-1888 Fetje Hibma, oud 22 jaar, geboren te Pietersbierum, dochter van Reinder Jans Hibma en Antje Sybes Sybesma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Bierma, geboren Oostdongeradeel 11-01-1889
  b. Anna Bierma, geboren Kollumerland 21-03-1891
  c. Trijntje Bierma, geboren Kollumerland 11-08-1895
     
V.A Watze Bierma, geboren Ternaard 17-05-1843, trouwt Leeuwarderadeel 24-05-1866 Gellantje Pieters de Boer, oud 19 jaar, geboren Britsum, dochter van Pieter Boyens de Boer en Taedsje Piers Lettinga
     
V.B Kornelis Bierma, geboren Ternaard 22-09-1846, trouwt Het Bildt 20-05-1868 Tjitske de Kuur, oud 20 jaar, geboren Sint Annaparochie. dochter van Pieter Klazes de Kuur en Sytske Jacobs Dijkstra
     
V.C Ids Bierma, geboren Ternaard 02-03-1851, trouwt (1) Het Bildt 18-05-1876 Rixtje Hiddema, oud 20 jaar, geboren Holwerd, dochter van Oege Pieters Hiddema en Ytske Watzes Bierma, trouwt (2) Menaldumadeel 05-05-1881 Alida Petronella Pieterzen, oud 22 jaar, geboren Berlikum, dochter van Egge Pieters Pieterzen en Swopkje Jurjens Huizinga
     
V.D Jorrit Bierma, geboren Ternaard 23-01-1854, overleden Westernijkerk 04-02-1941, trouwt Het Bildt 19-05-1875 Sieuwke Miedema, oud 21 jaar, geboren Sint Annaparochie, overleden 01-07-1939, dochter van Syds Dirks Miedema en Sytske Goffes Jensma
     
V.E Gosse Bierma, geboren Holwerd 29-05-1863, emigratie USA-UNIDENTIFIED REGION 04-04-1893, trouwt Ferwerderadeel 03-06-1886 Johanna Jensma, oud 20 jaar, geboren Blija, dochter van Jan Kornelis Jensma en Sjoukje Klazes Ypey
     
V.F Dirk Bierma, geboren Holwerd 17-01-1876, trouwt Westdongeradeel 03-11-1904 Ytske Hiddema
     
V.G Ids Bierma, geboren Holwerd 02-06-1845, overleden Westdongeradeel 03-03-1873, gehuwd, trouwt Memerda, geboren Brantgum 24-03-1847, dochter van Berend Douwes Memerda en Dorothea Allegonda Posthumus

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hessel Bierma, geboren Holwerd 12-12-1868
  b. Berend Bierma, geboren Holwerd 22-07-1871
     
V.H Igle Bierma, geboren Holwerd 21-08-1848, overleden Leeuwarden 06-01-1917, trouwt Westdongeradeel 22-06-1876 Pietje Jans Wiersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maaike Bierma, geboren Holwerd 21-05-1877
  b. Sjoukje Bierma, geboren Holwerd 29-05-1878
  c. Hessel Bierma, geboren Holwerd 05-10-1879
  d. Ytske Bierma, geboren Holwerd 09-05-1881
  e. Grietje Bierma, geboren Holwerd 29-04-1882
  f. Grietje Bierma, geboren Holwerd 10-10-1883
  g. Hessel Bierma, geboren Holwerd 05-06-1885, overleden Ferwerderadeel 14-09-1952, gehuwd met Klaaske Kuik
  h. Jan Bierma, geboren Holwerd 15-05-1887
  i. Ids Bierma, geboren Holwerd 10-05-1888
  j. Lieuwe Bierma, geboren Holwerd 23-09-1889
  k. Dettje Bierma, geboren Holwerd 17-08-1893
     
V.I Feye Bierma, geboren Aalsum 04-09-1861, overleden aldaar 25-10-1909, trouwt Oostdongeradeel 10-05-1893 Albertje Jansma, geboren Metslawier 06-01-1870, overleden Twijzel 10-06-1948, dochter van Kornelis Jansma en Sytske Boersma
     
V.J Ids Bierma, geboren Aalsum 17-05-1864, overleden Witmarsum 01-02-1957, trouwt Oostdongeradeel 10-05-1893 Pietje van der Woude, geboren Oosternijkerk 18-09-1867. overleden Witmarsum 14-10-1942. dochter van Albert Roelofs van der Woude en Reinskje Willems Kuipers
     
V.K Feye Bierma, geboren Engwierum 28-12-1864, trouwt Oostdongeradeel 16-02-1911 Sibbeltje Kloostra, geboren 12-09-1890, dochter van Siemen Siegers Kloostra en Tetje Wiebes Kalsbeek
     
V.L Jan Bierma, geboren Holwerd 17-05-1844, overleden Sint Jacobiparochie 22-02-1932, trouwt Het Bildt 03-06-1869 Trijntje de Boer, oud 25 jaar, geboren SintJacobiparochie, dochter van Douwe Douwes de Boer en Grietje Jarigs de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jitske Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 05-02-1870, overleden aldaar 17-06-1872
  b. Jitske Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 30-06-1872, overleden 29-03-1938, trouwt Menaldumadeel 29-05-1902 - ontbonden bij vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 16-10-1902 Jacob Tuininga, oud 31 jaar, geboren Beetgum, zoon van Lume Jacobs Tuininga en Jacobje Wigles Westra
  c. Grietje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 06-09-1873, trouwt Het Bildt 12-05-1898 Marten Kramer, oud 23 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Wybe Kramer en Pietje de Boer
  d. Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 24-12-1875, overleden Sint Jacobiparochie 25-09-1935, trouwt Menaldumadeel 21-09-1899 Ymkje Hoogland, geboren Menaldum 01-04-1880, overleden 05-03-1952, dochter van Jacob Hoogland en Aaltje Hoogterp
  e. Douwe Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 25-05-1878, trouwt Het Bildt 09-04-1903 Klaasje Nauta, oud 24 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Beert Nauta en Renske van der Zee
     
V.M Jan Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 23-10-1864, trouwt Menaldumadeel 16-05-1889 Klaaske Lettenga, oud 23 jaar, geboren Menaldum, dochter van Bauke Piers Lettenga en Berber Lammerts Dijkstra
     
V.N Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 31-05-1866, trouwt Het Bildt 07-05-1891 Trijntje de Jong, oud 21 jaar, geboren Vrouwenparochie, dochter van Gerben de Jong en Ytje Hoogland
     
V.O Pieter Bierma, landbouwer, geboren Sint Jacobiparochie 04-04-1868, overleden Leeuwarden 24-12-1917, trouwt Franeker 17-08-1893 Antje Osinga, geboren Leeuwarderadeel 29-03-1872, dochter van Sipke Nannes Osinga en Richtje Jacobs Keestra
     
V.P Johannes Bierma, landbouwer, geboren Sint Jacobiparochie 21-08-1872, trouwt Ferwerderadeel 10-05-1899 Sytske Olivier, oud 23 jaar, geboren Marrum, dochter van Dirk Johannes Olivier en Tjitske Willems de Groot
     
V.Q Pietje Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 04-01-1864, vertrokken naar Noord Amerika op 11-02-1898, trouwt Het Bildt 27-05-1886 Pieter Overdijk, oud 26 jaar, geboren Goutum, zoon van Wieger Sipkes Overdijk en Tietje Pieters Rijpstra

kind uit onbekende relatie:
 

  a. Pietje Bierma, geboren Het Bildt 21-08-1883, overleden aldaar 25-09-1884
     
V.R Hessel Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 14-10-1873, overleden Leeuwarden 28-05-1948, trouwt Het Bildt 20-05-1897 Trijntje Bierma, geboren Het Bildt 06-05-1874, dochter van Douwe Jans Bierma en Kinke Pieters Boonstra
     
V.S Klaas Bierma, geboren Ternaard 21-09-1861, overleden Sint Jacobiparochie 17-02-1939, trouwt Barradeel 26-04-1891 Antje Hoogland, weduwe van Auke Swart, geboren Sint Jacobiparochie 16-06-1860, overleden Tzummarum 01-04-1942, dochter van Pier Hoogland en Sytske Kienstra

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Bienze Bierma is geboren Barradeel 13-05-1892, overleden 30-11-1953 en begraven te Sint Jacobiparochie, trouwt Sjoerdje Okkinga, geboren Barradeel 30-05-1892, overleden 10-12-1940 en begraven te Sint Jacobiparochie, dochter van Reinder Okkinga en Jitske Ennema
  b. Sytske Bierma, geboren Tzummarum 31-10-1893, overleden 21-04-1974 en begraven te Sint Jacobiparochie, trouwt Het Bildt 10-07-1920 Klaas Homan, geboren Noordhorn 10-05-1896, overleden 26-04-1983 en begraven te Sint Jacobiparochie, zoon van Klaas Homan en Grietje de Boer
     
V.T Anne Bierma, geboren Tewrnaard 16-04-1869, trouwt Westdongeradeel 22-05-1897 Trijntje Wiggers Dijkstra, geboren Ternaard 29-11-1874, dochter van Wigger Pieters Dijkstra en Akke Klazes Monsma
     
V.U Gerlof Jorrits Bierma, geboren Ternaard 14-07-1868, overleden Doniawerstal 03-11-1940, trouwt Westdongeradeel 14-08-1896 Antje van Borssum Waalkes, geboren Tietjerksteradeel 13-06-1872, overleden Doniawerstal 28-09-1937, dochter van Pieter Herman van Borssum Waalkes en Sjieuwke Sjoerds Terpstra
     
V.V Klaas Bierma, geboren Ternaard 05-10-1872, overleden Leeuwarden 10-09-1940, trouwt Westdongeradeel 09-05-1898 Antje Jonker, geboren Ternaard 20-04-1873, overleden 10-12-1952, dochter van Bartel Piers Jonker en Tietje Kornelis Posthumus
     
V.W Wybe Bierma, geboren Dongjum 16-09-1876, overleden 28-11-1941, trouwt Franekeradeel 25-05-1917 Catharina de Vries, oud 35 jaar, geboren Witmarsum, dochter van Jouke de Vries en Elisabeth Hofstra
     
V.X Cornelis Bierma, geboren Dongjum 21-04-1879, overleden Franeker 12-04-1964 en begraven te Wijnaldum, trouwt Barradeel 10-03-1906 Antje van der Schaaf, geboren Wijnaldum 31-05-1882, overleden Franeker 15-04-1972 en begraven te Wijnaldum, dochter van Doeke van der Schaaf en Jitske Faber
     
V.Y Rinze Bierma, geboren Dongjum 08-01-1884, overleden 03-02-1967, trouwt Franekeradeel 18-05-1912 Symontje Bouma, geboren Beetgum 08-01-1885, dochter van Sybe Bouma en Brandtje Blanksma
     
V.Z Pieter Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 10-10-1884, trouwt Leeuwarderadeel 21-05-1921 Grietje Smeding, oud 31 jaar, geboren Beers, dochter van Andle Melles Smeding en Tjitske Louws Palsma
     
V.Aa Gerlof Bierma, geboren Sint Jacobiparochie 28-08-1894, overleden aldaar 18-04-1955 en begraven te Sint Jacobiparochie, trouwt Jacoba de Jong, geboren Gaast 11-04-1896, overleden Heerenveen 03-01-1983 en begraven te Sint Jacobiparochie
     
Bronnen:
- Tresoar
- Alle Groningers
- m.b.t V.S: mededeling Attie Hoogland

contact

naar boven

disclaimer